Context English Czech
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Nabídky, nástrojové lišty a klávesy v $[officename] Math
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. V aplikaci $[officename] Math je k dispozici mnoho operátorů, funkcí a možností formátování, které usnadňují vytváření vzorců. Všechny tyto funkce jsou přehledně uspořádány v okně Výběr a příslušný objekt lze do dokumentu vložit pouhým klepnutím na požadovaný prvek. Kromě toho nápověda obsahuje vyčerpávající <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="seznam odkazů">seznam odkazů</link> a mnoho <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="příkladů">příkladů</link>.
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">V okně Příkazy aplikace $[officename] Math můžete zadávat a upravovat vzorce. Když zadáte příkazy v tomto okně, uvidíte výsledek v dokumentu.</ahelp> Abyste si udrželi přehled při vytváření dlouhých a složitých vzorců, aktivujte si na liště Nástroje Kurzor pro vzorce. Je-li tato funkce aktivní, zobrazuje se pozice kurzoru také v textovém okně.
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. Vzorce se vytvářejí velmi podobně jako grafy nebo obrázky, obvykle jako objekty v dokumentu. Chcete-li vložit vzorec do jiného dokumentu, automaticky se spustí aplikace $[officename] Math. Vzorce lze vytvářet, upravovat a formátovat pomocí velkého výběru předem definovaných symbolů a funkcí.
main0503.xhp
hd_id3150207
help.text
Creating a Formula Vytvoření vzorce
main0503.xhp
hd_id3145829
help.text
Creating a Formula in the Commands Window Vytvoření vzorce v okně Příkazy
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Upravit
main0101.xhp
tit
help.text
File Soubor
main0105.xhp
tit
help.text
Format Formát
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. Vzorce v $[officename] Math však nelze použít k výpočtům, protože tato aplikace je pouze editor vzorců (pro vytváření a zobrazení vzorců), nikoli výpočetní program. Pro výpočty pomocí vzorců používejte tabulkové kalkulátory a pro jednoduché výpočty používejte funkci pro výpočty v textovém dokumentu.
main0503.xhp
hd_id3148392
help.text
Formulas in Context Vzorce v kontextu
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Sadu dalších ikon a maker pro %PRODUCTNAME Math nabízí <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link>.
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Jak pracovat s $[officename] Math
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. Jakmile se lépe seznámíte s aplikací $[officename] Math, můžete vzorce vkládat také přímo do dokumentu. Napište v textovém dokumentu například tento vzorec: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Vyberte tento text a zvolte <emph>Vložit - Objekt - Vzorec</emph>. Text bude převeden na formátovaný vzorec.
main0503.xhp
hd_id3150014
help.text
Individual Symbols Samostatné symboly
main0107.xhp
par_id3147339
help.text
In the Window menu, you can open a new window and see the document list. Pomocí nabídky Okno lze otevírat okna. Zde se také nachází seznam dokumentů.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Přiblížení">Přiblížení</link>
main0106.xhp
hd_id3145385
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Přizpůsobit">Přizpůsobit</link>
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Referenční tabulky vzorců">Referenční tabulky vzorců</link>