Context English Catalan (ca_VALENCIA)
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Vos donem la benvinguda a l'Ajuda del $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3148868
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Vos donem la benvinguda a l'Ajuda del $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Com treballar amb el $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Taules de referència de fórmules">Taules de referència de fórmules</link>
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Menús, barres d'eines i tecles del $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Visiteu l'enllaç <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> per aconseguir més icones i macros per al %PRODUCTNAME Math.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menús
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menús">Menús</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. La barra de menú conté totes les ordes per treballar amb el $[officename] Math. Conté una llista de tots els operadors disponibles, així com les ordes per a l'edició, la visualització, la disposició, la formatació i la impressió de documents de fórmula i els objectes que s'hi troben. La majoria de les ordes del menú només estan disponibles quan s'està creant o editant una fórmula.
main0101.xhp
tit
help.text
File Fitxer
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="Fitxer">Fitxer</link>
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Este menú conté les ordes generals per treballar amb documents de fórmules, com ara Obri, Guarda i Imprimeix.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Edita
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edita">Edita</link>
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Les ordes d'este menú s'utilitzen per editar fórmules. A més de les ordes bàsiques (per exemple, la còpia de continguts), hi ha funcions específiques del $[officename] Math com ara la busca d'espais reservats o d'errors.
main0103.xhp
tit
help.text
View Visualitza
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="Visualitza">Visualitza</link>
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>View - Elements</menuitem></link>. Estableix l'escala de visualització i defineix quins elements voleu que siguen visibles. La majoria d'ordres que podeu introduir a la finestra <emph>Ordres</emph> també es poden obrir amb un clic si heu obert prèviament Elements mitjançant <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="Visualitza ▸ Elements"><menuitem>Visualitza ▸ Elements</menuitem></link>.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Escala">Escala</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format Formata