Context English Catalan
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out S'ha fet una substitució
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
TWo INitial CApitals have been corrected S'han corregit DUes MAjúscules INicials
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter S'han corregit les dues majúscules a començament de paraula o de frase i s'han deixat en una sola majúscula
09000000.xhp
hd_id3147543
help.text
Double spaces have been ignored S'han ignorat els espais dobles
10000000.xhp
hd_id3155577
help.text
Bold and underline attributes have been recognized and applied S'han reconegut i aplicat els atributs de negreta i de subratllat
12000000.xhp
hd_id3149551
help.text
Minus signs have been replaced S'han substituït els signes de menys
06000000.xhp
hd_id3158421
help.text
Double quotation marks (") have been replaced S'han substituït les cometes dobles (")
07000000.xhp
hd_id3149987
help.text
Single quotes have been replaced S'han substituït les cometes simples