Context English Catalan
13000000.xhp
hd_id3147090
help.text
1st ... has been replaced with 1st ... 1r i similars han estat substituïts per 1r i equivalents
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Comença cada frase amb majúscula
05000000.xhp
hd_id3156418
help.text
AutoCorrect has performed a replacement. The beginning of the sentence now starts with a capital letter La correcció automàtica ha fet una substitució. Els començaments de frase ara comencen amb majúscula
06000000.xhp
par_id3146060
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that double quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. La funció de <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que les cometes dobles s'han substituït per <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="cometes tipogràfiques">cometes tipogràfiques</link>.
07000000.xhp
par_id3154688
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that single quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. La funció de <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que les cometes dobles s'han substituït per <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="cometes tipogràfiques">cometes tipogràfiques</link>.
01000000.xhp
par_id3158397
help.text
Typing errors such as "WOrd" have been corrected and replaced by the <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> function to "Word". La funció de <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit les errades tipogràfiques de l'estil «PAraula» i les ha substituït per «Paraula».
09000000.xhp
par_id3149297
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that the multiple spaces you have entered have now been reduced to one single space. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que els espais múltiples que havíeu introduït s'han reduït a un sol espai.
13000000.xhp
par_id3153220
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that ordinal number suffixes have been superscripted. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que els sufixos dels nombres ordinals s'han canviat per superíndexs.
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha fet una substitució, i els començaments de frase ara comencen amb majúscula.
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text de manera que les paraules a començament de frase que començaven amb dues majúscules ara comencen amb una sola majúscula.
12000000.xhp
par_id3148932
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and minus signs have been replaced with dashes. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text, i els signes de menys s'han substituït per guions.
10000000.xhp
par_id3156014
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and the bold and/or underline text attributes have been automatically applied. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text, i s'han aplicat automàticament els atributs de text negreta o de subratllat.
08000000.xhp
par_id3150278
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text. A string has been detected as an URL and is now shown as a hyperlink. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text. S'ha detectat que una cadena era un URL i ara es mostra com a enllaç.
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha substituït una paraula.
01000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
01000000.xhp
hd_id3148410
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
02000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica