Context English Catalan
07000000.xhp
hd_id3149987
help.text
Single quotes have been replaced S'han substituït les cometes simples
06000000.xhp
hd_id3158421
help.text
Double quotation marks (") have been replaced S'han substituït les cometes dobles (")
12000000.xhp
hd_id3149551
help.text
Minus signs have been replaced S'han substituït els signes de menys
10000000.xhp
hd_id3155577
help.text
Bold and underline attributes have been recognized and applied S'han reconegut i aplicat els atributs de negreta i de subratllat
09000000.xhp
hd_id3147543
help.text
Double spaces have been ignored S'han ignorat els espais dobles
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter S'han corregit les dues majúscules a començament de paraula o de frase i s'han deixat en una sola majúscula
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
TWo INitial CApitals have been corrected S'han corregit DUes MAjúscules INicials
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out S'ha fet una substitució
08000000.xhp
hd_id3152823
help.text
An URL has been detected and a hyperlink attribute has been set S'ha detectat un URL i s'hi ha afegit un atribut d'enllaç
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). S'ha corregit el text amb la <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> de manera que la paraula actual comenci amb majúscula. La correcció automàtica canvia les paraules a l'inici de paràgraf i les paraules a final de frase (punt, signe d'exclamació, signe d'interrogació).
01000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
01000000.xhp
hd_id3148410
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
02000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica