Context English Catalan
13000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
13000000.xhp
par_id3153220
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that ordinal number suffixes have been superscripted. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que els sufixos dels nombres ordinals s'han canviat per superíndexs.
13000000.xhp
hd_id3149513
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
13000000.xhp
hd_id3147090
help.text
1st ... has been replaced with 1st ... 1r i similars han estat substituïts per 1r i equivalents
12000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
12000000.xhp
par_id3148932
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and minus signs have been replaced with dashes. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text, i els signes de menys s'han substituït per guions.
12000000.xhp
hd_id3153116
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
12000000.xhp
hd_id3149551
help.text
Minus signs have been replaced S'han substituït els signes de menys
10000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
10000000.xhp
par_id3156014
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and the bold and/or underline text attributes have been automatically applied. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text, i s'han aplicat automàticament els atributs de text negreta o de subratllat.
10000000.xhp
hd_id3155577
help.text
Bold and underline attributes have been recognized and applied S'han reconegut i aplicat els atributs de negreta i de subratllat
10000000.xhp
hd_id3147446
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
09000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
09000000.xhp
par_id3149297
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that the multiple spaces you have entered have now been reduced to one single space. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que els espais múltiples que havíeu introduït s'han reduït a un sol espai.
09000000.xhp
hd_id3149976
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
09000000.xhp
hd_id3147543
help.text
Double spaces have been ignored S'han ignorat els espais dobles
08000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
08000000.xhp
par_id3150278
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text. A string has been detected as an URL and is now shown as a hyperlink. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text. S'ha detectat que una cadena era un URL i ara es mostra com a enllaç.
08000000.xhp
hd_id3152823
help.text
An URL has been detected and a hyperlink attribute has been set S'ha detectat un URL i s'hi ha afegit un atribut d'enllaç
08000000.xhp
hd_id3147240
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica