Context English Urdu
sc_screenshots.xhp
tit
help.text
Calc Screenshots
sc_screenshots.xhp
par_id2521
help.text
<image id="img_id35279" src="media/screenshots/modules/scalc/ui/xmlsourcedialog/XMLSourceDialog.png"><alt id="alt_id55711">XML Source Dialog</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
tit
help.text
Shared CUI Screenshots
shared_cui_screenshots.xhp
par_id341572255825997
help.text
<image src="media/screenshots/cui/ui/effectspage/EffectsPage.png" id="img_id741572255825998"><alt id="alt_id261572255825998">Font Effects Page Dialog Image</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
par_id91572261220492
help.text
<image src="media/screenshots/cui/ui/hyperlinkdocpage/HyperlinkDocPage.png" id="img_id41572261220494"><alt id="alt_id561572261220495">Hyperlink Doc Page Dialog Image</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
par_id321572273256466
help.text
<image src="media/screenshots/cui/ui/hyperlinkinternetpage/HyperlinkInternetPage.png" id="img_id691572273256467"><alt id="alt_id981572273256469">Hyperlink Internet Dialog Image</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
par_id681572278003926
help.text
<image src="media/screenshots/cui/ui/hyperlinkmailpage/HyperlinkMailPage.png" id="img_id791572287939226"><alt id="alt_id291572278003928">Hyperlink Mail Dialog Image</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
par_id911572279106813
help.text
<image src="media/screenshots/cui/ui/hyperlinknewdocpage/HyperlinkNewDocPage.png" id="img_id411572279106814"><alt id="alt_id611572279106816">Hyperlink New Document Dialog Image</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
par_id61884
help.text
<image id="img_id5337" src="media/screenshots/cui/ui/colorpickerdialog/ColorPicker.png"><alt id="alt_id34144">The Pick a Color window</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
par_id651578766209506
help.text
<image id="img_id521237" src="media/screenshots/cui/ui/colorpage/ColorPage.png"><alt id="alt_id378144">Color page dialog</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
par_id531589156232176
help.text
<image id="img_id090120160131201466" src="media/screenshots/cui/ui/pageformatpage/PageFormatPage.png"><alt id="alt_id090120160131201466">Page format tab page</alt></image>
shared_cui_screenshots.xhp
par_id521601001943409
help.text
<image src="media/screenshots/cui/ui/slantcornertabpage/SlantAndCornerRadius.png" id="img_id91601001943410"><alt id="alt_id101601001943411">Slant and Corner Radius tab page</alt></image>
simpress_screenshots.xhp
tit
help.text
Impress Screenshots
simpress_screenshots.xhp
par_id431534783734366
help.text
<image src="media/screenshots/modules/simpress/ui/optimpressgeneralpage/OptSavePage.png" id="img_id131534783734367"><alt id="alt_id271534783734367">Impress General Options Dialog</alt></image>
simpress_screenshots.xhp
par_id431514783734366
help.text
<image src="media/screenshots/modules/simpress/ui/sdviewpage/SdViewPage.png" id="img_id131531783734367"><alt id="alt_id271534783731367">Impress View Options Dialog</alt></image>
simpress_screenshots.xhp
par_id231514783734366
help.text
<image src="media/screenshots/modules/simpress/ui/prntopts/prntopts.png" id="img_id231531783734367"><alt id="alt_id671534783731367">Impress Print Options Dialog</alt></image>
simpress_screenshots.xhp
par_id231414783734366
help.text
<image src="media/screenshots/modules/simpress/ui/photoalbum/PhotoAlbumCreatorDialog.png" id="img_id231591783734367"><alt id="alt_id671534783731067">Impress Photo Album Dialog</alt></image>
simpress_screenshots.xhp
par_id231414783735366
help.text
<image src="media/screenshots/modules/simpress/ui/presentationdialog/PresentationDialog.png" id="img_id231591783734567"><alt id="alt_id671538783731067">Presentation Dialog</alt></image>
simpress_screenshots.xhp
par_id231414783735360
help.text
<image src="media/screenshots/modules/simpress/ui/slidedesigndialog/SlideDesignDialog.png" id="img_id231591783734560"><alt id="alt_id671538783731060">Slide Design Dialog</alt></image>
simpress_screenshots.xhp
par_id231414780735360
help.text
<image src="media/screenshots/modules/simpress/ui/headerfooterdialog/HeaderFooterDialog.png" id="img_id231591780734560"><alt id="alt_id671538780731060">Header Footer Dialog</alt></image>