Context English Danish
01010000.xhp
par_id3153968
help.text
$[officename] has an <emph>AutoComplete</emph> function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> into the URL field and the <emph>AutoComplete</emph> function displays the first file or first directory found <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">on the C: drive</caseinline><defaultinline>in your home folder</defaultinline></switchinline> that starts with the letter "a". $[officename] har en <emph>Autofuldførelse</emph>s-funktion, som aktiverer sig selv i nogle tekster og rullelister. Indtast for eksempel <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline> <defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline>i URL-feltet, og <emph>fuldførelsesfunktionen</emph> viser den første fil eller mappe <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">på C:-drevet</caseinline><defaultinline>i din hjemmemappe</defaultinline></switchinline>, som begynder med bogstavet "a".
01010000.xhp
par_id3153839
help.text
Activates text input mode. Aktiverer tekstindtastningstilstand.
01010000.xhp
par_id3150091
help.text
Activates the <emph>Find</emph> toolbar. Aktiverer værktøjslinjen <emph>Søg</emph>.
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Aktiverer det første tegneobjekt i dokumentet.
01010000.xhp
par_id3156172
help.text
Activates the first menu (File menu). Aktiverer den første menu (menuen Filer)
01010000.xhp
par_id3153727
help.text
Activates the focused button in a dialog. Aktiverer den knap, som har fokus, i en dialog.
01010000.xhp
par_id3150763
help.text
Activates the Point Selection mode for the selected drawing object. Aktiverer Punktmarkeringstilstand for det valgte tegneobjekt.
01010000.xhp
par_id3154162
help.text
Activates the selected OLE object. Aktiverer det valgte OLE-objekt.
01020000.xhp
par_id346995
help.text
Adds table or query. Tilføjer tabel eller forespørgsel.
01010000.xhp
par_id3146975
help.text
Advances focus to the next section or element in a dialog. Flytter fokus til den næste sektion eller element i en dialog.
01010000.xhp
par_id3151299
help.text
A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> shortcut keys are shown next to the <emph>Open</emph> entry in the <item type="menuitem">File</item> menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and then press the <item type="keycode">O</item> key. Release both keys after the dialog appears. En stor del af dine programmers funktionalitet kan kaldes med genvejstaster. For eksempel vises genvejstasterne <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> ved siden af kommandoen <emph>Åbn</emph> på menuen <item type="menuitem">Filer</item>. Hvis du vil tilgå denne funktion med genvejstasterne, trykker du på <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline> <defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> og holder den ned og trykker så på <item type="keycode">O</item>-tasten. Slip begge taster, når dialogen viser sig.
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
A new drawing object with default size is placed in the center of the current view. Et nyt tegneobjekt med standardstørrelse bliver placeret i midten af den aktuelle visning.
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key En tekst eller numerisk tast
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Piletast
01010000.xhp
hd_id3152791
help.text
Arrow keys Piletasterne
01010000.xhp
par_id3149785
help.text
A triple-click in a text input field selects the entire field. A triple-click in a text document selects the current sentence. Et tredobbeltklik i et tekstindtastningsfelt markerer hele feltet. et tredobbelt klik i et tekstdokument markerer den aktuelle sætning.
01010000.xhp
bm_id3149991
help.text
<bookmark_value>keyboard; general commands</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; general</bookmark_value><bookmark_value>text input fields</bookmark_value><bookmark_value>AutoComplete function in text and list boxes</bookmark_value><bookmark_value>macros; interrupting</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; input with keyboard</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; shortcut keys</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; Unicode</bookmark_value> <bookmark_value>tastatur; generelle kommandoer</bookmark_value><bookmark_value>genvejstaster; generelle</bookmark_value><bookmark_value>tekst-indtastningsfelter</bookmark_value><bookmark_value>funktionen Autofuldførelse i tekst- og listefelter</bookmark_value><bookmark_value>makroer; afbryde</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; input med tastatur</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; genvejstaster</bookmark_value><bookmark_value>genvejstaster; Unicode</bookmark_value>
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>genvejstaster; i databaser</bookmark_value><bookmark_value>databaser; genvejstaster</bookmark_value>
01010000.xhp
par_id3147264
help.text
By using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the <item type="keycode">Shift</item> key, one word after the other is selected. Ved at bruge <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> og Højre- eller Vestrepil, hopper markøren fra ord til ord. Hvis du også holder <item type="keycode">Skift</item>-tasten ned, markeres det ene ord efter det andet.
01010000.xhp
hd_id3154186
help.text
Calling Menus with Mnemonics Kald af menuer med huskekoder