Context English Bulgarian
01020000.xhp
par_id3152462
help.text
The following is a list of shortcut keys available within databases. Следва списък на клавишните комбинации, достъпни при работа с бази от данни.
01010000.xhp
par_id3144760
help.text
Use the <item type="keycode">Down Arrow</item> key to scroll through the other files and directories. Use the <item type="keycode">Right Arrow</item> key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the <item type="keycode">End</item> key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press <item type="keycode">Enter</item>. С клавиша <item type="keycode">Стрелка надолу</item> можете да превъртате списъка, за да видите още файлове и директории. Клавишът <item type="keycode">Стрелка надясно</item> предизвиква показване на съществуваща поддиректория в полето за URL. Ако натиснете клавиша <item type="keycode">Enter</item>, след като сте въвели част от URL адреса, ще предизвикате бързо автозавършване. След като намерите желания документ или директория, натиснете <item type="keycode">Enter</item>.
01010000.xhp
par_id3155512
help.text
Edits a point of a drawing object (Point Edit mode). Редактира възел от графичен обект (режим „Редактиране по възли“).
01010000.xhp
par_id3150665
help.text
Enable or disable the selection cursor in read-only text. Разрешава или забранява курсора за избиране в текст само за четене.
01010000.xhp
par_id3151113
help.text
Changes the active control field in an option section of a dialog. Променят активната алтернатива от област за избор в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key Произволен буквен или цифров клавиш
01020000.xhp
hd_id3149403
help.text
Control Properties Window Прозорец „Свойства на контрола“
01020000.xhp
hd_id3149378
help.text
In the query design При проектиране на заявка
01010000.xhp
par_id3150490
help.text
The "Bold" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also put in bold. Прилага атрибут „получер“ върху избраната област. Ако курсорът се намира в дума, цялата дума става получерна.
01010000.xhp
par_id3153228
help.text
The "Underlined" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also underlined. Прилага атрибут „подчертан“ върху избраната област. Ако курсорът се намира в дума, цялата дума се подчертава.
01010000.xhp
par_id3148753
help.text
The "Italic" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also marked in italic. Прилага атрибут „курсив“ върху избраната област. Ако курсорът се намира в дума, цялата дума става курсивна.
01010000.xhp
par_id3152818
help.text
Exits <emph>Handle Selection Mode</emph> and return to <emph>Object Selection Mode</emph>. Приключва режима <emph>Избиране на манипулатори</emph> и връща режима <emph>Избиране на обекти</emph>.
01010000.xhp
par_id3149994
help.text
Leaves the <emph>Point Selection</emph> mode. The drawing object is selected afterwards. Приключва режима <emph>Избиране на възли</emph>. След това графичният обект остава избран.
01010000.xhp
par_id3153386
help.text
Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode). Преоразмерява графичен обект (в режим „Избиране на манипулатори“).
01010000.xhp
par_id3153241
help.text
Jumps to the first entry. Преминава към първия елемент.
01010000.xhp
par_id3148902
help.text
Jumps to the last entry. Преминава към последния елемент.
01020000.xhp
par_id3149018
help.text
Sets the focus (if not in design mode) to the first control. The first control is the first one listed in the Form Navigator. Премества фокуса (освен в режим "проектиране") върху първата контрола. За първа се смята тази контрола, която е показана първа в списъка на навигатора за формуляри.
01010000.xhp
par_id3146975
help.text
Advances focus to the next section or element in a dialog. Премества фокуса върху следващата област или елемент в диалогов прозорец.
01010000.xhp
par_id3149665
help.text
Moves the focus to the previous section or element in a dialog. Премества фокуса върху предходната област или елемент в диалогов прозорец.
01010000.xhp
par_id3144506
help.text
Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source. Премества фокуса в следващия видим подпрозорец, включително лентата с менюта, лентите с инструменти, прозорци от рода на страничната лента и навигатора и платното за документи / източника на данни.