Context English Bulgarian
01020000.xhp
hd_id3149417
help.text
F6 F6
01020000.xhp
hd_id3145297
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id8985259
help.text
F5 F5
01020000.xhp
hd_id3151318
help.text
F4 F4
01010000.xhp
hd_id3156191
help.text
F10 F10
01010000.xhp
hd_id3156271
help.text
Esc (in Handle Selection Mode) Esc (в режим "избиране на манипулатори")
01010000.xhp
hd_id3153142
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
hd_id3153099
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
hd_id3154569
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
hd_id3153231
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
hd_id3146990
help.text
Enter (if a drawing object or text object is selected) Enter (ако е избран графичен или текстов обект)
01010000.xhp
hd_id3148573
help.text
Enter (if an OLE object is selected) Enter (ако е избран OLE обект)
01010000.xhp
hd_id3148978
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
hd_id3154756
help.text
Enter Enter
01010000.xhp
hd_id3148809
help.text
End End
01020000.xhp
hd_id3149583
help.text
Delete Delete
01010000.xhp
hd_id3159094
help.text
Ctrl+Alt+Shift+Home Ctrl+Alt+Shift+Home
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>клавишни комбинации; в бази от данни</bookmark_value><bookmark_value>бази от данни; клавишни комбинации</bookmark_value>
01010000.xhp
bm_id3149991
help.text
<bookmark_value>keyboard; general commands</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; general</bookmark_value><bookmark_value>text input fields</bookmark_value><bookmark_value>AutoComplete function in text and list boxes</bookmark_value><bookmark_value>macros; interrupting</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; input with keyboard</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; shortcut keys</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; Unicode</bookmark_value> <bookmark_value>клавиатура;общи команди</bookmark_value><bookmark_value>клавишни комбинации;общи</bookmark_value><bookmark_value>входни полета за текст</bookmark_value><bookmark_value>автозавършване в текстови и списъчни полета</bookmark_value><bookmark_value>макроси; прекъсване</bookmark_value><bookmark_value>Уникод; въвеждане с клавиатурата</bookmark_value><bookmark_value>Уникод; клавишни комбинации</bookmark_value><bookmark_value>клавишни комбинации; Уникод</bookmark_value>
01010000.xhp
par_id3153968
help.text
$[officename] has an <emph>AutoComplete</emph> function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> into the URL field and the <emph>AutoComplete</emph> function displays the first file or first directory found <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">on the C: drive</caseinline><defaultinline>in your home folder</defaultinline></switchinline> that starts with the letter "a". $[officename] предлага функция <emph>автозавършване</emph>, която се активира в някои текстови и списъчни полета. Например, въведете <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> в поле за URL и <emph>автозавършването</emph> ще покаже първия файл или папка <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">в устройството C:</caseinline><defaultinline>в личната ви папка</defaultinline></switchinline>, чието име започва с буквата „a“.