Context English Bulgarian
01010000.xhp
par_id3153968
help.text
$[officename] has an <emph>AutoComplete</emph> function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> into the URL field and the <emph>AutoComplete</emph> function displays the first file or first directory found <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">on the C: drive</caseinline><defaultinline>in your home folder</defaultinline></switchinline> that starts with the letter "a". $[officename] предлага функция <emph>автозавършване</emph>, която се активира в някои текстови и списъчни полета. Например, въведете <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> в поле за URL и <emph>автозавършването</emph> ще покаже първия файл или папка <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">в устройството C:</caseinline><defaultinline>в личната ви папка</defaultinline></switchinline>, чието име започва с буквата „a“.
01010000.xhp
par_id3153839
help.text
Activates text input mode. Активира режима за въвеждане на текст.
01010000.xhp
par_id3150091
help.text
Activates the <emph>Find</emph> toolbar. Активира лентата <emph>Търсене</emph>.
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Активира първия графичен обект в документа.
01010000.xhp
par_id3156172
help.text
Activates the first menu (File menu). Активира първото меню (менюто Файл).
01010000.xhp
par_id3153727
help.text
Activates the focused button in a dialog. Задейства фокусирания бутон в диалогов прозорец.
01010000.xhp
par_id3150763
help.text
Activates the Point Selection mode for the selected drawing object. Активира режима на избиране на възли за избрания графичен обект.
01010000.xhp
par_id3154162
help.text
Activates the selected OLE object. Активира избрания OLE обект.
01020000.xhp
par_id346995
help.text
Adds table or query. Добавя таблица или заявка.
01010000.xhp
par_id3146975
help.text
Advances focus to the next section or element in a dialog. Премества фокуса върху следващата област или елемент в диалогов прозорец.
01010000.xhp
par_id3151299
help.text
A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> shortcut keys are shown next to the <emph>Open</emph> entry in the <item type="menuitem">File</item> menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and then press the <item type="keycode">O</item> key. Release both keys after the dialog appears. Голяма част от функционалността на приложенията е достъпна чрез клавишни комбинации. Например, комбинацията <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> е показана до позицията <emph>Отваряне</emph> в менюто <item type="menuitem">Файл</item>. Ако желаете да задействате тази функция чрез клавиатурата, натиснете и задръжте клавиша <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline>, след което натиснете клавиша <item type="keycode">O</item>. Отпуснете двата клавиша, след като се появи диалоговият прозорец.
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
A new drawing object with default size is placed in the center of the current view. Създава нов графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key Произволен буквен или цифров клавиш
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Клавиш със стрелка
01010000.xhp
hd_id3152791
help.text
Arrow keys Клавиши със стрелки
01010000.xhp
par_id3149785
help.text
A triple-click in a text input field selects the entire field. A triple-click in a text document selects the current sentence. Трикратното щракване във входно поле за текст избира цялото поле. Трикратното щракване в текстов документ избира текущото изречение.
01010000.xhp
bm_id3149991
help.text
<bookmark_value>keyboard; general commands</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; general</bookmark_value><bookmark_value>text input fields</bookmark_value><bookmark_value>AutoComplete function in text and list boxes</bookmark_value><bookmark_value>macros; interrupting</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; input with keyboard</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; shortcut keys</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; Unicode</bookmark_value> <bookmark_value>клавиатура;общи команди</bookmark_value><bookmark_value>клавишни комбинации;общи</bookmark_value><bookmark_value>входни полета за текст</bookmark_value><bookmark_value>автозавършване в текстови и списъчни полета</bookmark_value><bookmark_value>макроси; прекъсване</bookmark_value><bookmark_value>Уникод; въвеждане с клавиатурата</bookmark_value><bookmark_value>Уникод; клавишни комбинации</bookmark_value><bookmark_value>клавишни комбинации; Уникод</bookmark_value>
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>клавишни комбинации; в бази от данни</bookmark_value><bookmark_value>бази от данни; клавишни комбинации</bookmark_value>
01010000.xhp
par_id3147264
help.text
By using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the <item type="keycode">Shift</item> key, one word after the other is selected. Чрез комбинацията от <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> и стрелка наляво или надясно можете да местите курсора от дума на дума; ако задържите и клавиша <item type="keycode">Shift</item>, ще избирате по една дума на всяко натискане.
01010000.xhp
hd_id3154186
help.text
Calling Menus with Mnemonics Извикване на менюта с мнемонични комбинации