Context English Bulgarian
01010000.xhp
par_id3149514
help.text
Double-click a word to select it. Щракнете двукратно върху дума, за да я изберете.
01010000.xhp
par_id3147264
help.text
By using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the <item type="keycode">Shift</item> key, one word after the other is selected. Чрез комбинацията от <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> и стрелка наляво или надясно можете да местите курсора от дума на дума; ако задържите и клавиша <item type="keycode">Shift</item>, ще избирате по една дума на всяко натискане.
01010000.xhp
hd_id3156410
help.text
Using Shortcut Keys to Control Dialogs Управление на диалоговите прозорци чрез клавиши
01010000.xhp
par_id3149527
help.text
Searches for the last entered search term. Търси последния въведен израз за търсене.
01010000.xhp
par_id3149785
help.text
A triple-click in a text input field selects the entire field. A triple-click in a text document selects the current sentence. Трикратното щракване във входно поле за текст избира цялото поле. Трикратното щракване в текстов документ избира текущото изречение.
01010000.xhp
par_id4939725
help.text
The ratio of the object's width to height is fixed. Съотношението между ширината и височината на обекта се фиксира.
01010000.xhp
par_id3155764
help.text
Creates a new document. Създава нов документ.
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
A new drawing object with default size is placed in the center of the current view. Създава нов графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.
01010000.xhp
hd_id3154108
help.text
Step backward (only in object view). Стъпка назад (само в изгледа на обектите).
01010000.xhp
hd_id3149382
help.text
Left Arrow Стрелка наляво
01010000.xhp
hd_id3152926
help.text
Right Arrow Стрелка надясно
01010000.xhp
hd_id3150892
help.text
Down Arrow Стрелка надолу
01010000.xhp
hd_id3147517
help.text
Down Arrow Стрелка надолу
01020000.xhp
hd_id3157866
help.text
Down arrow Стрелка надолу
01010000.xhp
hd_id3151258
help.text
Up/Down/Left/Right Arrow Стрелка нагоре/надолу/наляво/надясно
01010000.xhp
hd_id3159192
help.text
Up Arrow Стрелка нагоре
01010000.xhp
hd_id3150776
help.text
Up Arrow Стрелка нагоре
01020000.xhp
hd_id3150327
help.text
Up arrow Стрелка нагоре
01020000.xhp
par_id336313
help.text
Runs query. Стартира заявка.
01010000.xhp
hd_id3154123
help.text
List of General Shortcut Keys in $[officename] Списък на общите клавишни комбинации в $[officename]