Context English Estonian
layers.xhp
par_id3146962
help.text
$[officename] Draw provides three default layers: $[officename] Draw loob uuele joonistusele kolm vaikimisi kihti:
join_objects3d.xhp
par_id3145251
help.text
3D objects that each form a 3D scene can be combined into a single 3D scene. Ruumilised objektid, millest igaüks ruumilise kujundi moodustab, saab ühendada üheks ruumiliseks kujundiks.
layers.xhp
tit
help.text
About Layers Kihid
text_enter.xhp
hd_id3150202
help.text
Adding a Text Box Tekstikasti lisamine
text_enter.xhp
tit
help.text
Adding Text Teksti lisamine
combine_etc.xhp
par_id3150001
help.text
Adds the area of the selected objects to the area of the lowermost object in the stacking order. Lisab valitud objektide pinnad ladumisjärjestuses kõige alumise objekti pinnale.
gradient.xhp
par_idN107BE
help.text
Adjust the values for the gradient to suit your needs and click <emph>OK</emph>. Muuda ülemineku omadusi vastavalt soovile ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
groups.xhp
par_id3147002
help.text
After you have grouped objects, selecting any part of the group selects the entire group. Pärast objektide rühmitamist valitakse suvalise rühma elemendi valimisel terve rühm.
graphic_insert.xhp
par_id3155764
help.text
After you insert a linked image, do not change the name of the source image or move the source image to another directory. Pärast lingitud pildi lisamist ei tohi pildifaili nime muuta, samuti ei tohi pildifaili tõsta teise kataloogi.
gradient.xhp
par_id3154012
help.text
A gradient fill is an incremental blend of two different colors, or shades of the same color, that you can apply to a drawing object. Üleminek on ühe värvi järkjärguline üleminek teiseks värviks või sama värvi erinevaks varjundiks. Üleminekut saab rakendada joonistusobjektile.
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
A group containing the two original objects and the specified number (increments) of cross-faded objects is displayed. Tulemusena tekib rühm kahest algsest objektist ja sammude arvule vastavast vahepealsest objektist.
align_arrange.xhp
hd_id3166425
help.text
Aligning Objects Objektide joondamine
align_arrange.xhp
tit
help.text
Arranging, Aligning and Distributing Objects Objektide korraldamine, joondamine ja jaotamine
align_arrange.xhp
hd_id3155766
help.text
Arranging an Object Behind Another Object Objekti viimine teise objekti taha
align_arrange.xhp
hd_id3125863
help.text
Arranging Objects Objektide korraldamine
join_objects3d.xhp
tit
help.text
Assembling 3D Objects Ruumiliste objektide ühendamine
groups.xhp
par_id3154490
help.text
Assigned - group lasts until it is ungrouped through a menu command. Püsiv - rühm eksisteerib, kuni see lõhutakse menüükäsu abil.
draw_sector.xhp
par_id3157871
help.text
As the radius line that follows the pointer is constrained to the circle boundaries, you can click anywhere in the document. Kuna kursorit jälgiv raadius on piiratud ringjoonega, võid sa klõpsata ükskõik millises dokumendi punktis.
join_objects3d.xhp
bm_id3154014
help.text
<bookmark_value>3D objects; assembling</bookmark_value><bookmark_value>assembled objects in 3D</bookmark_value><bookmark_value>combining;3D objects</bookmark_value><bookmark_value>joining;3D objects</bookmark_value> <bookmark_value>ruumilised objektid; liitmine</bookmark_value><bookmark_value>ühendatud ruumilised objektid</bookmark_value><bookmark_value>kombineerimine; ruumilised objektid</bookmark_value><bookmark_value>ühendamine; ruumilised objektid</bookmark_value>
keyboard.xhp
bm_id3155628
help.text
<bookmark_value>accessibility; %PRODUCTNAME Draw</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; text entry mode</bookmark_value><bookmark_value>text entry mode for draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>hõlbustus; %PRODUCTNAME Draw</bookmark_value><bookmark_value>joonistusobjektid; tekstisisestusrežiim</bookmark_value><bookmark_value>tekstisisestusrežiim joonistusobjektides</bookmark_value>