Context English Estonian
keyboard.xhp
par_id3155062
help.text
You can use the arrow keys to position the object where you want. To choose a command from the context menu for the object, press <item type="keycode">Shift+F10</item>. Nooleklahvide abil saab objekti paigutada soovitud kohta. Kontekstimenüü käskude kasutamiseks vajuta <item type="keycode">Shift+F10</item>.
groups.xhp
par_id3156450
help.text
You can select single objects in a group by entering the group. Double-click a group to enter it and click on the object to select it. You can also add or delete objects to and from a group in this mode. The objects that are not part of the group are grayed out. Rühma üksikuid objekte saab valida rühma sisenedes. Sisene rühma topeltklõpsuga rühmal ja klõpsa objektil selle valimiseks. Selles režiimis saab objekte rühma lisada või sealt kustutada. Objekte, mis ei kuulu rühma, kuvatakse halli värviga.
rotate_object.xhp
par_id3149262
help.text
You can rotate an object around its default pivot point (center point) or a pivot point that you designate. Joonistusobjekti saab pöörata selle vaikimisi rakenduspunkti (keskpunkti) või oma määratud rakenduspunkti suhtes.
eyedropper.xhp
par_id3156286
help.text
You can replace colors in bitmaps with the <emph>Color Replacer</emph> tool. Bittrastrite värve saab asendada <emph>värviasenduse</emph> tööriista abil.
join_objects.xhp
par_id3150363
help.text
You can only use the <emph>Close Object</emph> command on connected lines, <emph>Freeform Lines </emph>and unfilled <emph>Curves</emph>. Käsku <emph>Sulge objekt</emph> saab kasutada ainult ühendatud joonte, <emph>vabakäejoonte</emph> ja täitmata <emph>kõverate</emph> puhul.
combine_etc.xhp
par_id3154659
help.text
You can only combine 2D objects. Kombineerida saab ainult tasapinnalisi objekte.
join_objects3d.xhp
par_id3148606
help.text
You cannot intersect or subtract 3D objects. Ruumilise objektide vahet või ühisosa ei ole võimalik konstrueerida.
layer_tipps.xhp
par_id3149883
help.text
You cannot edit objects on a locked layer. Lukustatud kihil ei saa objekte redigeerida.
layers.xhp
par_id3156397
help.text
You cannot delete or rename the default layers. You can add your own layers by <item type="menuitem">Insert - Layer</item>. Vaikimisi kihte ei saa kustutada ega ümber nimetada. Kihte saab lisada käsuga <item type="menuitem">Lisamine - Kiht</item>.
layer_new.xhp
par_id3153814
help.text
You cannot change the name of or delete a predefined <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw layer. Eeldefineeritud <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw' kihte ümber nimetada ega kustutada ei saa.
layer_tipps.xhp
par_id3156396
help.text
You can make a layer visible or invisible by clicking on its tab while holding down the Shift key. Sa saad muuta kihi nähtavaks või nähtamatuks, kui klõpsad vastaval kaardil ning hoiad samal ajal tõstuklahvi all.
layers.xhp
par_id3154507
help.text
You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master page (<menuitem>View - Master</menuitem>). Kihti saab selle sisu kaitsmiseks lukustada, samuti saab kihti koos selle sisuga varjata kuvamisel või printimisel. Uue kihi lisamisel lehele lisatakse see kiht kõikidele dokumendi lehtedele. Sellegipoolest lisatakse kihile paigutatav objekt ainult aktiivsele lehele. Kui soovid objekti paigutada kõikidele lehtedele, tuleb objekt lisada juhtlehele (<menuitem>Vaade - Juhteksemplar</menuitem>).
cross_fading.xhp
par_id3154766
help.text
You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 to exit the group editing mode. Rühma üksikuid objekte saab redigeerida, kui valida rühm ja vajutada F3. Rühma redigeerimise režiimist väljumiseks vajuta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3.
gradient.xhp
par_id3145791
help.text
You can define your own gradients and modify existing gradients, as well as save and load a list of gradient files. Võimalik on luua oma üleminekuid ning muuta olemasolevaid, samuti salvestada ja laadida üleminekute loendifaile.
duplicate_object.xhp
par_id3149400
help.text
You can create duplicate or multiple copies of an object. The copies can be identical or can differ in size, color, orientation and location. Objektist saab luua ühe või mitu koopiat. Koopiad võivad olla identsed või erineda suuruse, värvi, asendi või asukoha poolest.
keyboard.xhp
par_id3148663
help.text
You can create and edit drawing objects using the keyboard. Joonistusi saab luua ja redigeerida ka klaviatuuri abil.
combine_etc.xhp
par_id3150049
help.text
You can construct shapes by applying the <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Shapes"><emph>Shapes</emph></link> <emph>- Merge, Subtract and Intersect</emph> commands to two or more drawing objects. Kujundeid saab konstrueerida käskude <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Kujundid"><emph>Kujundid</emph></link> <emph>- Moodusta ühend/vahe/ühisosa</emph> abil kahest või enamast joonistusobjektist.
groups.xhp
par_id3153728
help.text
You can combine several objects into a group so that they act as a single object. You can move and transform all objects in a group as a single unit. You can also change the properties (for example, line size, fill color) of all objects in a group as a whole or for individual objects in a group. Groups can be temporary or assigned: Mitut objekti saab koondada ühte rühma nii, et nad käituvad ühe objektina. Rühmas asuvaid objekte saab liigutada ja muuta ühekorraga. Samuti saab kõikide rühma objektide omadusi (näiteks joone jämedus, täitevärv) muuta nii korraga kui ka eraldi iga objekti puhul. Rühmad võivad olla ajutised või püsivad.
eyedropper.xhp
par_id3147344
help.text
You can also use the <emph>Transparency</emph> option to replace the transparent areas of an image with a color. Sätet <emph>Läbipaistvus</emph> kasutades saab pildi läbipaistvaid osi asendada värviga.
gradient.xhp
par_id3157905
help.text
You can adjust the properties of a gradient as well as the transparency of a drawing object with your mouse. Ülemineku omadusi ja joonistusobjekti läbipaistvust saab muuta ka objekti hiirega valides.