Context English Estonian
align_arrange.xhp
par_id3152994
help.text
The <emph>Alignment</emph> function enables you to align objects relative to each other or relative to the page. Funktsioon <emph>Joondamine</emph> võimaldab objekte joondada nii üksteise kui ka lehekülje suhtes.
align_arrange.xhp
par_idN108A3
help.text
Select an object to align it to the page or select multiple objects to align them relative to each other. Ühe objekti valimisel joondatakse see lehe suhtes, mitme objekti valimisel joondatakse need üksteise suhtes.
align_arrange.xhp
par_idN108A7
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Align Objects</item> and select one of the alignment options. Vali <item type="menuitem">Kujundid - Objekti joondus</item> ja vali üks joondamise sätetest.
align_arrange.xhp
par_idN108AE
help.text
Distributing Objects Objektide jaotamine
align_arrange.xhp
par_id3151390
help.text
If you select three or more objects in Draw, you can also use the <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Distribute selection</emph></link> command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects. Kolme või enama Draw's valitud objekti korral on võimalik kasutada käsku <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Valiku jaotamine</emph></link>, mis jaotab võrdselt objektide püst- või rõhtvahed.
align_arrange.xhp
par_idN108CE
help.text
Select three or more objects to be distributed. Jaotamiseks tuleb valida vähemalt kolm objekti.
align_arrange.xhp
par_idN108D2
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Distribution</item>. Vali <item type="menuitem">Kujundid - Jaotus</item>.
align_arrange.xhp
par_idN108DA
help.text
Select the horizontal and vertical distribution option and click <emph>OK</emph>. Vali horisontaalse ja vertikaalse jaotuse sätted ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
align_arrange.xhp
par_id3150535
help.text
Selected objects are distributed evenly along the horizontal or vertical axis. The two outermost objects are used as reference points and do not move when the <emph>Distribution</emph> command is applied. Valitud objektid jaotatakse lehele piki püst- või rõhttelge. Kaht äärmist objekti kasutatakse pidepunktidena ja need jäävad käsu <emph>Jaotus</emph> rakendamisel paigale.
color_define.xhp
tit
help.text
Defining Custom Colors Kohandatud värvide määratlemine
color_define.xhp
bm_id3149263
help.text
<bookmark_value>colors; defining</bookmark_value> <bookmark_value>user-defined colors</bookmark_value> <bookmark_value>custom colors</bookmark_value> <bookmark_value>värvid; määramine</bookmark_value> <bookmark_value>kasutaja määratud värvid</bookmark_value> <bookmark_value>kohandatud värvid</bookmark_value>
color_define.xhp
hd_id3149263
help.text
<variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Defining Custom Colors">Defining Custom Colors</link></variable> <variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Kohandatud värvide määramine">Kohandatud värvide määramine</link></variable>
color_define.xhp
par_id3154511
help.text
Define custom colors and add them to the <emph>Custom</emph> color palette. Kohandatud värvide määramine ja nende lisamine <emph>kohandatud värvipaletile</emph>.
color_define.xhp
hd_id3155600
help.text
To define a custom color Kohandatud värvi määramiseks
color_define.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph>, click the <emph>Area</emph> tab and press the <emph>Color</emph> button. A table of the predefined palette colors is displayed. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> - kaart <emph>Ala</emph> ja klõpsu nupul <emph>Värv</emph>. Ilmub eeldefineeritud värvide tabel.
color_define.xhp
par_id3154657
help.text
Custom colors are saved in the <emph>Custom</emph> color palette. Kohandatud värvid salvestatakse <emph>kohandatud</emph> värvipaletti.
color_define.xhp
par_id3166425
help.text
Click a color in the table that is similar to the one you want to define. You can select the similar color from any of the available color palettes in the <emph>Colors</emph> area on the left or the <emph>Recent colors</emph> in the list below the color table. The color appears in the <emph>New</emph> preview box to the right of the dialog. Klõpsa tabelis värvi, mis sarnaneb soovitud toonile. Selle võid valida suvaliselt paletilt, mis vasakpoolses <emph>värvide alas</emph> saadaval on, või <emph>viimati kasutatud värvide</emph> nimekirjast värvitabeli all. Valitud värv ilmub dialoogi parempoolses osas uue värvi eelvaatekasti.
color_define.xhp
par_id41522705652544
help.text
Click the <emph>Pick</emph> button to open the <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Pick a Color</link> dialog. <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Värvi valimise</link> dialoogi avamiseks klõpsa nuppu <emph>Vali</emph>.
color_define.xhp
par_id4979705
help.text
%PRODUCTNAME uses only the RGB color model for printing in color. The RGB values of the selected color are displayed below the preview boxes. %PRODUCTNAME kasutab printimisel ainult RGB-värvimudelit. Valitud värvi RGB-väärtusi kuvatakse eelvaatekasti all.
color_define.xhp
par_id691522706451849
help.text
Press the <emph>Add</emph> button to add the custom color to the <emph>Custom</emph> color palette. A dialog box asking to enter a color name appears. Enter a unique name for the new color within all color names existing in the <emph>Custom</emph> color palette. Värvi lisamiseks <emph>kohandatud</emph> paletile klõpsa nuppu <emph>Lisa</emph>. Avaneb dialoog, kus küsitakse lisatava värvi nime. See peab olema kõigi <emph>kohandatud</emph> paletil leiduvate värvinimetuste hulgas ainukordne.