Context English Bulgarian
align_arrange.xhp
par_idN107FE
help.text
<emph>Behind Object</emph> places the object behind another object that you select <emph>Зад обект</emph> слага обекта зад друг обект, който сте избрали
align_arrange.xhp
par_idN10811
help.text
Click the object whose position you want to change. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.
align_arrange.xhp
par_idN108A3
help.text
Select an object to align it to the page or select multiple objects to align them relative to each other. Изберете обект, за да го подравните спрямо страницата, или изберете няколко обекта, за да ги подравните един спрямо друг.
align_arrange.xhp
par_idN108A7
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Align Objects</item> and select one of the alignment options. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подравняване на обекти</item> и изберете някоя от възможностите за подравняване.
align_arrange.xhp
par_idN108AE
help.text
Distributing Objects Разпределяне на обекти
align_arrange.xhp
par_idN108CE
help.text
Select three or more objects to be distributed. Изберете три или повече обекта, за да ги разпределите.
align_arrange.xhp
par_idN108D2
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Distribution</item>. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Разпределяне</item>.
align_arrange.xhp
par_idN108DA
help.text
Select the horizontal and vertical distribution option and click <emph>OK</emph>. Изберете хоризонтално или вертикално разпределяне и натиснете <emph>OK</emph>.
align_arrange.xhp
tit
help.text
Arranging, Aligning and Distributing Objects Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти
color_define.xhp
bm_id3149263
help.text
<bookmark_value>colors; defining</bookmark_value> <bookmark_value>user-defined colors</bookmark_value> <bookmark_value>custom colors</bookmark_value> <bookmark_value>цветове; задаване</bookmark_value> <bookmark_value>потребителски цветове</bookmark_value> <bookmark_value>цветове по избор</bookmark_value>
color_define.xhp
hd_id3149263
help.text
<variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Defining Custom Colors">Defining Custom Colors</link></variable> <variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Задаване на цветове по избор">Задаване на цветове по избор</link></variable>
color_define.xhp
hd_id3155600
help.text
To define a custom color За да зададете цвят по избор
color_define.xhp
par_id3145236
help.text
<link href="text/shared/01/03170000.xhp" name="Color bar">Color bar</link> <link href="text/shared/01/03170000.xhp" name="Лента Цвят">Лента Цвят</link>
color_define.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph>, click the <emph>Area</emph> tab and press the <emph>Color</emph> button. A table of the predefined palette colors is displayed. Изберете <emph>Форматиране - Област</emph>, щракнете върху раздела <emph>Област</emph> и натиснете бутона <emph>Цвят</emph>. Ще се покаже таблица с предварително дефинирани цветове.
color_define.xhp
par_id3154511
help.text
Define custom colors and add them to the <emph>Custom</emph> color palette. Задайте цветове по избор и ги добавете в палитрата <emph>По избор</emph>.
color_define.xhp
par_id3154657
help.text
Custom colors are saved in the <emph>Custom</emph> color palette. Персонализираните цветове се записват в палитрата <emph>По избор</emph>.
color_define.xhp
par_id3166425
help.text
Click a color in the table that is similar to the one you want to define. You can select the similar color from any of the available color palettes in the <emph>Colors</emph> area on the left or the <emph>Recent colors</emph> in the list below the color table. The color appears in the <emph>New</emph> preview box to the right of the dialog. Щракнете върху цвят в таблицата, който е подобен на желания. Можете да изберете подобния цвят от която и да е от наличните палитри в областта <emph>Цветове</emph> отляво или в списъка <emph>Последни цветове</emph> под таблицата с цветове. Цветът ще се появи в полето за мостра <emph>Нов</emph> в дясната част на прозореца.
color_define.xhp
par_id41522705652544
help.text
Click the <emph>Pick</emph> button to open the <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Pick a Color</link> dialog. Щракнете върху бутона <emph>Посочване</emph>, за да отворите диалоговия прозорец <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Избор на цвят</link>.
color_define.xhp
par_id4979705
help.text
%PRODUCTNAME uses only the RGB color model for printing in color. The RGB values of the selected color are displayed below the preview boxes. %PRODUCTNAME използва за цветен печат само цветовия модел RGB. Стойностите за RGB на избрания цвят се показват под мострите.
color_define.xhp
par_id691522706451849
help.text
Press the <emph>Add</emph> button to add the custom color to the <emph>Custom</emph> color palette. A dialog box asking to enter a color name appears. Enter a unique name for the new color within all color names existing in the <emph>Custom</emph> color palette. Натиснете бутона <emph>Добавяне</emph>, за да добавите зададения цвят в палитрата <emph>По избор</emph>. Ще се покаже диалогов прозорец, в който да наименувате цвета. Въведете име за новия цвят, което да е уникално в рамките на палитрата <emph>По избор</emph>.