Context English Bulgarian
main.xhp
hd_id3143218
help.text
Editing and Grouping Objects Редактиране и групиране на обекти
main.xhp
hd_id3145585
help.text
Miscellaneous Разни
main.xhp
hd_id3146119
help.text
<variable id="main"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Instructions for Using $[officename] Draw">Instructions for Using $[officename] Draw</link></variable> <variable id="main"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Указания за работа с $[officename] Draw">Указания за работа с $[officename] Draw</link></variable>
main.xhp
hd_id3147003
help.text
Working with Layers Работа със слоеве
main.xhp
hd_id3149018
help.text
Editing Colors and Textures Редактиране на цветове и текстури
main.xhp
hd_id3150043
help.text
Editing Text Редактиране на текст
main.xhp
tit
help.text
Instructions for Using $[officename] Draw Указания за работа с $[officename] Draw
rotate_object.xhp
bm_id3154684
help.text
<bookmark_value>rotating; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; rotating</bookmark_value><bookmark_value>pivot points of draw objects</bookmark_value><bookmark_value>skewing draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>въртене; графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>графични обекти; въртене</bookmark_value><bookmark_value>опорни точки на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>накланяне на графични обекти</bookmark_value>
rotate_object.xhp
hd_id3154684
help.text
<variable id="rotate_object"><link href="text/sdraw/guide/rotate_object.xhp" name="Rotating Objects">Rotating Objects</link></variable> <variable id="rotate_object"><link href="text/sdraw/guide/rotate_object.xhp" name="Въртене на обекти">Въртене на обекти</link></variable>
rotate_object.xhp
par_id0930200803002335
help.text
Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees. Задръжте клавиша Shift натиснат, за да ограничите въртенето до ъгли, кратни на 15 градуса
rotate_object.xhp
par_id0930200803002463
help.text
Right-click the object to open the context menu. Choose <menuitem>Position and Size - Rotation</menuitem> to enter an exact rotation value. Щракнете с десния бутон върху обекта, за да отворите контекстното меню. Изберете <menuitem>Позиция и размер - Завъртане</menuitem>, за да въведете точна стойност за завъртане.
rotate_object.xhp
par_id3146975
help.text
<image id="img_id3154729" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3154729">Icon</alt></image> <image id="img_id3154729" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3154729">Икона</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3149021
help.text
Move the pointer to a corner handle so that the pointer changes to a rotate symbol. Drag the handle to rotate the object. Поставете показалеца върху ъглов манипулатор, така че да се превърне в символ за въртене. Плъзгайте манипулатора, за да въртите обекта.
rotate_object.xhp
par_id3149262
help.text
You can rotate an object around its default pivot point (center point) or a pivot point that you designate. Можете да въртите обект около неговата подразбирана опорна точка (центъра му), или около зададена от Вас опорна точка.
rotate_object.xhp
par_id3150716
help.text
Select the object you want to rotate. On the <emph>Mode</emph> toolbar in $[officename] Draw or on the <emph>Drawing</emph> bar in $[officename] Impress, click the <emph>Rotate</emph> icon. Изберете обекта, който искате да завъртите. В лентата <emph>Режим</emph> в $[officename] Draw или <emph>Рисунка</emph> в $[officename] Impress щракнете върху иконата <emph>Въртене</emph>.
rotate_object.xhp
par_id3155962
help.text
<image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Icon</alt></image> <image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Икона</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3159236
help.text
To skew the object vertically or horizontally, drag one of the side handles. За да наклоните обекта вертикално или хоризонтално, издърпайте някой от страничните манипулатори.
rotate_object.xhp
par_id3166424
help.text
To change the pivot point, drag the small circle in the center of the object to a new location. За да промените опорната точка, плъзнете кръгчето от центъра на обекта на друго място.
rotate_object.xhp
tit
help.text
Rotating Objects Въртене на обекти
text_enter.xhp
bm_id3153144
help.text
<bookmark_value>text box</bookmark_value><bookmark_value>inserting;text box</bookmark_value><bookmark_value>copying;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>pasting;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>legends; drawings</bookmark_value> <bookmark_value>текстово поле</bookmark_value><bookmark_value>вмъкване;текстово поле</bookmark_value><bookmark_value>копиране;текст от други документи</bookmark_value><bookmark_value>поставяне;текст от други документи</bookmark_value><bookmark_value>легенди;рисунки</bookmark_value>