Context English Bulgarian
color_define.xhp
par_id701522707038880
help.text
To remove a color from the <emph>Custom</emph> color palette, select the <emph>Custom</emph> color palette in the <emph>Colors</emph> area, select the color to be deleted and click <emph>Delete</emph>. За да премахнете цвят от палитрата <emph>По избор</emph>, изберете тази палитра в областта <emph>Цветове</emph>, изберете ненужния цвят и щракнете върху <emph>Изтриване</emph>.
layers.xhp
par_id3150534
help.text
The <emph>Layout</emph> layer is the default workspace. The <emph>Layout</emph> layer determines the location of title, text, and object placeholders on your page. Слоят <emph>Оформление</emph> представлява подразбираната работна площ. Той определя местоположението на запазените места за заглавието, текста и обектите в страницата.