Context English Bulgarian
layers.xhp
par_id3146962
help.text
$[officename] Draw provides three default layers: $[officename] Draw предлага три слоя по подразбиране:
join_objects3d.xhp
par_id3145251
help.text
3D objects that each form a 3D scene can be combined into a single 3D scene. Триизмерните обекти, всеки от които представлява триизмерна сцена, могат да бъдат комбинирани в една триизмерна сцена.
layers.xhp
tit
help.text
About Layers Относно слоевете
text_enter.xhp
hd_id3150202
help.text
Adding a Text Box Добавяне на текстово поле
text_enter.xhp
tit
help.text
Adding Text Добавяне на текст
combine_etc.xhp
par_id3150001
help.text
Adds the area of the selected objects to the area of the lowermost object in the stacking order. Прибавя площта на избраните обекти към тази на най-долния обект в подредбата.
gradient.xhp
par_idN107BE
help.text
Adjust the values for the gradient to suit your needs and click <emph>OK</emph>. Настройте стойностите за градиента според изискванията си и натиснете <emph>OK</emph>.
groups.xhp
par_id3147002
help.text
After you have grouped objects, selecting any part of the group selects the entire group. След като сте групирали обектите, изборането на която и да е част от групата избира цялата група.
graphic_insert.xhp
par_id3155764
help.text
After you insert a linked image, do not change the name of the source image or move the source image to another directory. След като сте вмъкнали свързаното изображение, не трябва да преименувате изображението – източник или да го местите в друга директория.
gradient.xhp
par_id3154012
help.text
A gradient fill is an incremental blend of two different colors, or shades of the same color, that you can apply to a drawing object. Градиентното запълване представлява постепенно преливане между два цвята или нюанси на един цвят, с което можете да запълните графичен обект.
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
A group containing the two original objects and the specified number (increments) of cross-faded objects is displayed. Ще се появи група, съдържаща двата оригинални обекта и зададения брой междинни обекти (стъпки).
align_arrange.xhp
hd_id3166425
help.text
Aligning Objects Подравняване на обекти
align_arrange.xhp
tit
help.text
Arranging, Aligning and Distributing Objects Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти
align_arrange.xhp
hd_id3155766
help.text
Arranging an Object Behind Another Object Подреждане на обект зад друг обект
align_arrange.xhp
hd_id3125863
help.text
Arranging Objects Подреждане на обекти
join_objects3d.xhp
tit
help.text
Assembling 3D Objects Сглобяване на триизмерни обекти
groups.xhp
par_id3154490
help.text
Assigned - group lasts until it is ungrouped through a menu command. приписани - групата трае, докато бъде разгрупирана чрез команда от меню.
draw_sector.xhp
par_id3157871
help.text
As the radius line that follows the pointer is constrained to the circle boundaries, you can click anywhere in the document. Тъй като линията на радиуса, която следва показалеца, е ограничена във вътрешността на кръга, можете да щракнете на произволно място в документа.
join_objects3d.xhp
bm_id3154014
help.text
<bookmark_value>3D objects; assembling</bookmark_value><bookmark_value>assembled objects in 3D</bookmark_value><bookmark_value>combining;3D objects</bookmark_value><bookmark_value>joining;3D objects</bookmark_value> <bookmark_value>триизмерни обекти; сглобяване</bookmark_value><bookmark_value>сглобяване на триизмерни обекти</bookmark_value><bookmark_value>комбиниране;триизмерни обекти</bookmark_value><bookmark_value>обединяване;триизмерни обекти</bookmark_value>
keyboard.xhp
bm_id3155628
help.text
<bookmark_value>accessibility; %PRODUCTNAME Draw</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; text entry mode</bookmark_value><bookmark_value>text entry mode for draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>достъпност; %PRODUCTNAME Draw</bookmark_value><bookmark_value>графични обекти; въвеждане в текстов режим</bookmark_value><bookmark_value>текстов режим за въвеждане на графични обекти</bookmark_value>