Context English Bulgarian
text_enter.xhp
tit
help.text
Adding Text Добавяне на текст
text_enter.xhp
par_idN10952
help.text
Select a text file (*.txt) or an HTML file and click <emph>Insert</emph>. The <emph>Insert Text</emph> dialog opens. Click <emph>OK</emph> to insert the text. Изберете текстов файл (*.txt) или файл на HTML и натиснете <emph>Вмъкване</emph>. Ще се отвори диалоговият прозорец <emph>Вмъкване на текст</emph>. Натиснете <emph>OK</emph>, за да вмъкнете текста.
text_enter.xhp
par_idN1094A
help.text
Choose <emph>Insert - File</emph>. Изберете <emph>Вмъкване - Файл</emph>.
text_enter.xhp
par_idN10946
help.text
Click the page or slide where you want to import the text. Щракнете в страницата или кадъра, където искате да импортирате текста.
text_enter.xhp
par_idN1093F
help.text
Importing Text Импортиране на текст
text_enter.xhp
par_idN1093C
help.text
Using <emph>Paste special</emph>, you can choose the text format to be pasted. Depending on formats, you can copy different text attributes. При <emph>Специално поставяне</emph> можете да изберете формата на текста, който ще бъде поставен. В зависимост от избрания формат можете да копирате различни атрибути на текста.
text_enter.xhp
par_idN10931
help.text
Paste the text using <emph>Edit - Paste</emph> or <emph>Edit - Paste special</emph>. Поставете текста с <emph>Редактиране - Поставяне</emph> или <emph>Редактиране - Специално поставяне</emph>.
text_enter.xhp
par_idN1092D
help.text
Click the page or slide where you want to paste the text. Щракнете в страницата или кадъра, където искате да поставите текста.
text_enter.xhp
par_idN10925
help.text
Copy the text to the clipboard (<emph>Edit - Copy</emph>). Копирайте текста в клипборда (<emph>Редактиране - Копиране</emph>).
text_enter.xhp
par_idN10921
help.text
Select the text in your Writer document. Изберете текста от документа в Writer.
text_enter.xhp
par_idN1091A
help.text
Copying Text Копиране на текст
text_enter.xhp
par_idN10917
help.text
You can add text to any graphic after double-clicking the graphic. Можете да добавите текст към всяка графика, като като щракнете двукратно върху нея.
text_enter.xhp
par_idN108FD
help.text
Select a callout and move the mouse pointer to where you want the callout to start. Изберете изнесено означение и поставете показалеца на мишката там, където искате да започва означението.
text_enter.xhp
par_idN108AF
help.text
On the <emph>Text</emph> tab page, clear the <emph>Fit height to text</emph> checkbox, then select the <emph>Fit to frame</emph> checkbox. Click <emph>OK</emph>. В раздела <emph>Текст</emph> изчистете полето <emph>Височина според текста</emph>, после отметнете <emph>Побиране в рамката</emph>. Натиснете <emph>OK</emph>.
text_enter.xhp
par_idN108A3
help.text
With the text object selected, choose <emph>Format - Text</emph>. The <emph>Text</emph> dialog opens. Докато текстовият обект е избран, изберете <emph>Форматиране - Текст</emph>. Ще се отвори диалоговият прозорец <emph>Текст</emph>.
text_enter.xhp
par_idN10834
help.text
Text that is inserted from a text document or HTML document Текст, вмъкнат от текстов документ или документ на HTML
text_enter.xhp
par_idN10830
help.text
Text that is copied from a Writer document текст, копиран от документ на Write
text_enter.xhp
par_idN1082C
help.text
Text that is added to any drawing object by double-clicking the object текст, добавен в графичен обект чрез двукратно щракване върху него
text_enter.xhp
par_idN10828
help.text
Text that changes character size to fill the frame size текст, в който размерът на знаците се променя, за да се запълни изцяло рамката
text_enter.xhp
par_idN10824
help.text
Text in a text box Текст в текстова рамка