Context English Basque
main0503.xhp
par_id3146975
help.text
$[officename] Draw lets you create simple and complex drawings and export them in a number of common image formats. You can also insert tables, charts, formulas and other items created in $[officename] programs into your drawings. $[officename] Draw aplikazioak marrazki sinpleak eta konplexuak sortu eta haiek irudi-formatu arruntetara esportatzeko aukera ematen dizu. $[officename] programetan sortutako taulak, diagramak, formulak eta beste elementu batzuk ere marrazkietan txerta ditzakezu.
main0503.xhp
par_id3153142
help.text
$[officename] Draw creates vector graphics using lines and curves defined by mathematical vectors. Vectors describe lines, ellipses, and polygons according to their geometry. $[officename] Drawek bektore-grafikoak sortzen ditu bektore matematikoek zehaztutako marrak eta kurbak erabiliz. Bektoreek marrak, elipseak eta poligonoak deskribatzen dituzten, haien geometriaren arabera.
main0503.xhp
par_id3155112
help.text
$[officename] Draw can export to many common graphic file formats, such as BMP, GIF, JPG, and PNG. $[officename] Drawek grafiko-fitxategien hainbat formatu arruntetara esporta dezake, adibidez, BMP, GIF, JPG eta PNG.
main0503.xhp
par_id3145251
help.text
You can create simple 3D objects such as cubes, spheres, and cylinders in $[officename] Draw and even modify the light source of the objects. $[officename] Drawen 3D objektu sinpleak sor ditzakezu, adibidez, kuboak, esferak eta zilindroak, eta objektuen argi-iturria ere alda dezakezu.
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Draw Features $[officename] Drawen eginbideak
main0000.xhp
hd_id3150363
help.text
$[officename] Draw Menus, Toolbars, and Keys $[officename] Drawen menuak, tresna-barrak eta teklak
main0503.xhp
par_id3149124
help.text
You can connect objects in $[officename] Draw with special lines called "connectors" to show the relationship between objects. Connectors attach to glue points on drawing objects and remain attached when the connected objects are moved. Connectors are useful for creating organization charts and technical diagrams. $[officename] Drawen, objektuak "lotura-marrak" izeneko marra berezien bidez konekta ditzakezu objektuen arteko erlazioa erakusteko. Lotura-marrak kolatze-puntuetan eransten dira marrazki-objektuetan, eta erantsita gelditzen dira konektatutako objektuak lekuz aldatzean. Lotura-marrak erabilgarriak dira organigramak eta diagrama teknikoak sortzeko.
main0503.xhp
hd_id3154320
help.text
Creating 3D Objects 3D objektuak sortzea
main0103.xhp
par_idN105B6
help.text
Switch to the master view. Aldatu maisu-ikuspegira.
main0200.xhp
par_id3125863
help.text
This section provides an overview of the toolbars available in $[officename] Draw. Atal honetan $[officename] Drawen erabilgarri dauden tresna-barren ikuspegi orokorra eskaintzen da.
main0100.xhp
par_id3154684
help.text
The following is a description of all $[officename] Draw menus, submenus and their dialogs. Atal honetan $[officename] Drawen menu, azpimenu eta haien elkarrizketa-koadroak deskribatzen dira.
main_page.xhp
hd_id501566154580871
help.text
Master background Atzeko plano maisua
main0213.xhp
tit
help.text
Options Bar Aukerak barra
main0503.xhp
hd_id3147435
help.text
Vector Graphics Bektore-grafikoak
main0103.xhp
hd_id961605560845125
help.text
Shift Desplazatu
main0503.xhp
par_id3155333
help.text
Technical diagrams often show the dimensions of objects in the drawing. In $[officename] Draw, you can use dimension lines to calculate and display linear dimensions. Diagrama teknikoek sarritan objektuen neurriak erakusten dituzte marrazkietan. $[officename] Drawen, kota-lerroak erabil ditzakezu neurri linealak kalkulatzeko eta bistaratzeko.
main0103.xhp
par_id3159155
help.text
Sets the display properties of Draw documents. Draw dokumentuen bistaratze-propietateak ezartzen ditu.
main_edit.xhp
tit
help.text
Edit Editatu
main_page.xhp
hd_id921566154587452
help.text
Master Elements Elementu maisuak
main0213.xhp
par_id3154685
help.text
The <emph>Options</emph> bar can be displayed by choosing <emph>View - Toolbars - Options</emph>. <emph>Aukerak</emph> barra bistaratzeko, aukeratu <emph>Ikusi - Tresna-barrak - Aukerak</emph>.