Context English Bulgarian
main0503.xhp
par_id3155112
help.text
$[officename] Draw can export to many common graphic file formats, such as BMP, GIF, JPG, and PNG. $[officename] Draw може да експортира в много от общоприетите графични формати като BMP, GIF, JPG и PNG.
main0503.xhp
par_id3153142
help.text
$[officename] Draw creates vector graphics using lines and curves defined by mathematical vectors. Vectors describe lines, ellipses, and polygons according to their geometry. $[officename] Draw създава векторни рисунки от прави и криви линии, базирани на математически уравнения. Векторите позволяват точното описване на формата на геометричните фигури като отсечки, елипси и многоъгълници.
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Draw Features Възможности на $[officename] Draw
main0503.xhp
par_id3146975
help.text
$[officename] Draw lets you create simple and complex drawings and export them in a number of common image formats. You can also insert tables, charts, formulas and other items created in $[officename] programs into your drawings. С $[officename] Draw можете да създавате рисунки с различна сложност и да ги експортирате в няколко общоприети формата за изображения. В рисунките могат да се вмъкват таблици, диаграми, формули и други елементи, създадени с програмите на $[officename].
main0000.xhp
hd_id3150363
help.text
$[officename] Draw Menus, Toolbars, and Keys $[officename] Draw – менюта, ленти с инструменти и клавиши
main0103.xhp
hd_id102720151746522815
help.text
Comments Коментари
main0503.xhp
hd_id3155601
help.text
Connecting Objects to Show Relationships Свързване на обекти за обозначаване на отношенията между тях
main_format.xhp
par_id3152578
help.text
Contains commands for formatting the layout and the contents of your document. Съдържа команди за форматиране на оформлението и съдържанието на документа.
main0503.xhp
hd_id3154320
help.text
Creating 3D Objects Създаване на триизмерни обекти
main_page.xhp
hd_id951566154577653
help.text
Delete Master Изтриване на образец
main0503.xhp
hd_id3155764
help.text
Displaying Dimensions Показване на размери
main0210.xhp
tit
help.text
Drawing Bar Лента Чертане
main0210.xhp
par_idN105FE
help.text
Draws a filled oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag. Чертае запълнена елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете кръг, задръжте Shift, докато плъзгате.
main0210.xhp
par_idN105E1
help.text
Draws a filled rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag. Чертае запълнен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.
main0210.xhp
par_idN1061B
help.text
Draws a text box where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. Чертае в текущия документ текстова рамка, зададена чрез щракване или плъзгане с мишката. Щракнете на произволно място в документа, след което въведете или поставете желания текст.
main_edit.xhp
tit
help.text
Edit Редактиране
main0210.xhp
par_idN106D7
help.text
Enables you to edit glue points on your drawing. Позволява ви да редактирате точките за съединяване в рисунката.
main_edit.xhp
par_id3146315
help.text
Enables you to edit glue points on your drawing. Позволява ви да редактирате точките за съединяване в рисунката.
main0210.xhp
par_idN106C3
help.text
Enables you to edit points on your drawing. Позволява ви да редактирате възлите в рисунката.
main_edit.xhp
par_id3147340
help.text
Enables you to edit points on your drawing. Позволява ви да редактирате възлите в рисунката.