Context English Bulgarian
main0000.xhp
hd_id3150363
help.text
$[officename] Draw Menus, Toolbars, and Keys $[officename] Draw – менюта, ленти с инструменти и клавиши
main0000.xhp
hd_id3154022
help.text
How to Work With $[officename] Draw Указания за работа с $[officename] Draw
main0000.xhp
hd_id3155960
help.text
Welcome to the $[officename] Draw Help Добре дошли в помощта на $[officename] Draw
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Draw Help Добре дошли в помощта на $[officename] Draw
main0100.xhp
hd_id3148664
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/sdraw/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/sdraw/main0100.xhp" name="Menus">Менюта</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154684
help.text
The following is a description of all $[officename] Draw menus, submenus and their dialogs. Следва описание на всички менюта и подменюта в $[officename] Draw и техните диалогови прозорци.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Менюта
main0101.xhp
hd_id3149655
help.text
<link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="Файл">Файл</link>
main0101.xhp
par_id3150868
help.text
This menu contains general commands for working with Draw documents, such as open, close and print. To close $[officename] Draw, click <emph>Exit</emph>. Менюто съдържа основните команди за работа с документи на Draw, като отваряне, затваряне и печат. За да затворите $[officename] Draw, изберете <emph>Изход</emph>.
main0101.xhp
tit
help.text
File Файл
main0103.xhp
hd_id102720151746522815
help.text
Comments Коментари
main0103.xhp
hd_id221605492986383
help.text
<link href="text/shared/01/notebook_bar.xhp" name="userinterface">User Interface</link> <link href="text/shared/01/notebook_bar.xhp" name="userinterface">Потребителски интерфейс</link>
main0103.xhp
hd_id3149666
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Мащаб</link>
main0103.xhp
hd_id3152576
help.text
<link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">Изглед</link>
main0103.xhp
hd_id961605560845125
help.text
Shift Изместване
main0103.xhp
par_id102720150112252143
help.text
Show or hide annotations on the page. Показва или скрива анотациите на страницата.
main0103.xhp
par_id301605560855098
help.text
Use to shift the position of the page in the window. When enabled, the appearance of the mouse pointer changes. Click the page and drag to desired position. Използвайте този режим, за да премествате страницата в прозореца. Когато е включен, формата на показалеца на мишката се сменя. Щракнете върху страницата и я плъзнете до желаната позиция.
main0103.xhp
par_id3159155
help.text
Sets the display properties of Draw documents. Задава настройките за визуализиране на документи в Draw.
main0103.xhp
par_id761605493042236
help.text
Opens dialog box for selecting layout of user interface. Отваря диалогов прозорец за избор на оформление на потребителския интерфейс.
main0103.xhp
par_idN105AB
help.text
Normal Обикновен