Context English Bulgarian
main0103.xhp
par_id102720150112252143
help.text
Show or hide annotations on the page. Показва или скрива анотациите на страницата.
main0103.xhp
hd_id961605560845125
help.text
Shift Изместване
main0103.xhp
par_id301605560855098
help.text
Use to shift the position of the page in the window. When enabled, the appearance of the mouse pointer changes. Click the page and drag to desired position. Използвайте този режим, за да премествате страницата в прозореца. Когато е включен, формата на показалеца на мишката се сменя. Щракнете върху страницата и я плъзнете до желаната позиция.
main0103.xhp
hd_id3149666
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Мащаб</link>
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Ленти с инструменти
main0200.xhp
hd_id3148663
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/sdraw/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/sdraw/main0200.xhp" name="Toolbars">Ленти с инструменти</link></variable>
main0200.xhp
par_id3125863
help.text
This section provides an overview of the toolbars available in $[officename] Draw. Този раздел съдържа преглед на лентите с инструменти, налични в $[officename] Draw.
main0202.xhp
tit
help.text
Line and Filling Bar Лента Линия и запълване
main0202.xhp
hd_id3149669
help.text
<link href="text/sdraw/main0202.xhp" name="Line and Filling Bar">Line and Filling Bar</link> <link href="text/sdraw/main0202.xhp" name="Лента Линия и запълване">Лента Линия и запълване</link>
main0202.xhp
par_id3150543
help.text
The Line and Filling bar contains commands for the current editing mode. Лентата Линия и запълване съдържа команди за текущия режим на редактиране.
main0202.xhp
hd_id3149664
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Style">Line Style</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Стил на линия">Стил на линия</link>
main0202.xhp
hd_id3156285
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Width">Line Width</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Ширина на линия">Ширина на линия</link>
main0202.xhp
hd_id3154015
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Color">Line Color</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Цвят на линия">Цвят на линия</link>
main0202.xhp
hd_id3155767
help.text
<link href="text/shared/01/05210100.xhp" name="Area Style / Filling">Area Style / Filling</link> <link href="text/shared/01/05210100.xhp" name="Стил/запълване на област">Стил/запълване на област</link>
main0202.xhp
hd_id3341471
help.text
<link href="text/shared/01/05210600.xhp" name="Shadow">Shadow</link> <link href="text/shared/01/05210600.xhp" name="Сянка">Сянка</link>
main0210.xhp
tit
help.text
Drawing Bar Лента Чертане
main0210.xhp
hd_id3150398
help.text
<link href="text/sdraw/main0210.xhp" name="Drawing Bar">Drawing Bar</link> <link href="text/sdraw/main0210.xhp" name="Лента Чертане">Лента Чертане</link>
main0210.xhp
par_id3149656
help.text
The <emph>Drawing</emph> bar holds the main drawing tools. Лентата <emph>Чертане</emph> съдържа основните инструменти за чертане.
main0210.xhp
par_idN105D1
help.text
<link href="text/simpress/02/10060000.xhp">Rectangle</link> <link href="text/simpress/02/10060000.xhp">Правоъгълник</link>
main0210.xhp
par_idN105E1
help.text
Draws a filled rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag. Чертае запълнен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.