Context English Polish
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Otwiera grupę, aby umożliwić edycję poszczególnych składników (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Zamyka grupę (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Przechodzi do trybu wprowadzania tekstu.
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Rezultat
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Zaznacz następny obiekt.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Zaznacz ostatni obiekt.
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Podczas pracy z wykresami możesz używać następujących skrótów klawiaturowych.
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Zmniejsza lub powiększa wykres
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Zaznacz pierwszy obiekt.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Można także używać ogólnych <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">skrótów klawiaturowych</link> programu $[officename].
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Zbliża lub oddala zaznaczony fragment koła od całości wykresu kołowego.
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów