Context English Polish
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Anuluj zaznaczenie
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>skróty klawiaturowe; wykresy</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; skróty</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End End
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 w tytułach
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Można także używać ogólnych <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">skrótów klawiaturowych</link> programu $[officename].
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Otwiera grupę, aby umożliwić edycję poszczególnych składników (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Podczas pracy z wykresami możesz używać następujących skrótów klawiaturowych.
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Przechodzi do trybu wprowadzania tekstu.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Przesuwa obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Przesuwa zaznaczony fragment wykresu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Rezultat
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Skróty klawiaturowe
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts strzałka w górę, w dół, w lewo lub w prawo w wykresach kołowych