Context English Polish
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Zbliża lub oddala zaznaczony fragment koła od całości wykresu kołowego.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Można także używać ogólnych <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">skrótów klawiaturowych</link> programu $[officename].
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Zaznacz pierwszy obiekt.
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Zmniejsza lub powiększa wykres
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Podczas pracy z wykresami możesz używać następujących skrótów klawiaturowych.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Zaznacz ostatni obiekt.
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Zaznacz następny obiekt.
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Rezultat
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Przechodzi do trybu wprowadzania tekstu.
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Zamyka grupę (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Otwiera grupę, aby umożliwić edycję poszczególnych składników (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Przesuwa zaznaczony fragment wykresu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Przesuwa obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Zaznacz poprzedni obiekt.
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Anuluj zaznaczenie
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow strzałka w górę, w dół, w lewo, w prawo
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab