Context English Macedonian
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Копчиња за кратенки
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Кратенки во графикони
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Кратенки за графикони
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Можете да ги користите следниве копчиња за кратенки во графиконите.
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Намали или зголеми го графиконот
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Отворете група за да можете да уредувате поединечни компоненти (во легенди или податочни серии).
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Откажете селекција
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Режим на внесување на текст.
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Резултати
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts стрелка за горе/долу/лево/десно во графикон во вид на пита
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow стрелки за горе/долу/лево/десно
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Табулатор