Context English Macedonian
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Изберете предходен објект
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Копчиња за кратенки
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Кратенки за графикони
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Кратенки во графикони
01020000.xhp
hd_id3153815
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 Ctrl+F3
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Табулатор
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow стрелки за горе/долу/лево/десно
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts стрелка за горе/долу/лево/десно во графикон во вид на пита
01020000.xhp
hd_id3150767
help.text
<variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Shortcuts for Charts</link></variable> <variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Кратенки за графикони</link></variable>
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Исто така можете да ги користите општите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">копчиња за кратенки</link> за $[officename].
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Можете да ги користите следниве копчиња за кратенки во графиконите.