Context English Macedonian
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>копчиња за кратенки; графикони</bookmark_value><bookmark_value>графикони; кратенки</bookmark_value>
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Откажете селекција
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End End
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Режим на внесување на текст.
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Излези од групата (во легенди и податочни серии).
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 во насловите
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
hd_id3150210
help.text
+/- in pie charts +/- во графикони во вид на пита
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Го преместува избраниот сегмент од питата во насока на стрелката.
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Го преместува избраниот сегмент од питата кон надвор или кон внатре во графиконот во вид на пита.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Го преместува објектот во насока на стрелката.
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Отворете група за да можете да уредувате поединечни компоненти (во легенди или податочни серии).
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Намали или зголеми го графиконот
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Резултати
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Изберете прв објект.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Изберете последен објект.
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Изберете следен објект.