Context English Macedonian
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Можете да ги користите следниве копчиња за кратенки во графиконите.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Исто така можете да ги користите општите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">копчиња за кратенки</link> за $[officename].
01020000.xhp
hd_id3150767
help.text
<variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Shortcuts for Charts</link></variable> <variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Кратенки за графикони</link></variable>
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts стрелка за горе/долу/лево/десно во графикон во вид на пита
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow стрелки за горе/долу/лево/десно
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Табулатор
01020000.xhp
hd_id3153815
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 Ctrl+F3
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Кратенки во графикони
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Кратенки за графикони
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Копчиња за кратенки
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Изберете предходен објект
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Изберете следен објект.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Изберете последен објект.
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Изберете прв објект.
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Резултати
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Намали или зголеми го графиконот
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Отворете група за да можете да уредувате поединечни компоненти (во легенди или податочни серии).
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Го преместува објектот во насока на стрелката.
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Го преместува избраниот сегмент од питата кон надвор или кон внатре во графиконот во вид на пита.