Context English Macedonian
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Кратенки за графикони
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Го преместува избраниот сегмент од питата кон надвор или кон внатре во графиконот во вид на пита.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Исто така можете да ги користите општите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">копчиња за кратенки</link> за $[officename].
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Изберете прв објект.
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Намали или зголеми го графиконот
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Можете да ги користите следниве копчиња за кратенки во графиконите.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Изберете последен објект.
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Изберете следен објект.
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Резултати
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Режим на внесување на текст.
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Излези од групата (во легенди и податочни серии).
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Отворете група за да можете да уредувате поединечни компоненти (во легенди или податочни серии).
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Го преместува избраниот сегмент од питата во насока на стрелката.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Го преместува објектот во насока на стрелката.
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Изберете предходен објект
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Откажете селекција
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow стрелки за горе/долу/лево/десно
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab