Context English Macedonian
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Кратенки за графикони
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>копчиња за кратенки; графикони</bookmark_value><bookmark_value>графикони; кратенки</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3150767
help.text
<variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Shortcuts for Charts</link></variable> <variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Кратенки за графикони</link></variable>
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Можете да ги користите следниве копчиња за кратенки во графиконите.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Исто така можете да ги користите општите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">копчиња за кратенки</link> за $[officename].
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Кратенки во графикони
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Копчиња за кратенки
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Резултати
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Табулатор
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Изберете следен објект.
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Изберете предходен објект
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Изберете прв објект.
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End End
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Изберете последен објект.
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Откажете селекција
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow стрелки за горе/долу/лево/десно
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Го преместува објектот во насока на стрелката.