Context English Bulgarian
02140000.xhp
tit
help.text
Error Codes in %PRODUCTNAME Calc Кодове на грешки в %PRODUCTNAME Calc
02140000.xhp
bm_id3146797
help.text
<bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value> <bookmark_value>кодове на грешки;списък на</bookmark_value>
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Кодове на грешки в %PRODUCTNAME Calc">Кодове на грешки в <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link>
02140000.xhp
par_id3150275
help.text
The following table is an overview of the error messages for <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the <emph>Status Bar</emph>. Следващата таблица съдържа преглед на съобщенията за грешки в <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc. Ако грешката е в клетката, съдържаща курсора, съобщението се изписва в <emph>лентата за състоянието</emph>.
02140000.xhp
bm_id0202201010205429
help.text
<bookmark_value>### error message</bookmark_value> <bookmark_value>### съобщение за грешка</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3154634
help.text
<bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value> <bookmark_value>#REF error message</bookmark_value> <bookmark_value>невалидни обръщения; съобщения за грешка</bookmark_value><bookmark_value>съобщения за грешка;невалидни обръщения</bookmark_value><bookmark_value>#REF, съобщение за грешка</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>невалидни имена; съобщения за грешка</bookmark_value><bookmark_value>#NAME, съобщение за грешка</bookmark_value>
02140000.xhp
par_id3153968
help.text
Error Code Код на грешката
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Съобщение
02140000.xhp
par_id3151112
help.text
Explanation Обяснение
02140000.xhp
par_id3165766
help.text
none няма
02140000.xhp
par_id3169266
help.text
The cell is not wide enough to display the contents. Клетката не е достатъчно широка, за да се покаже съдържанието й.
02140000.xhp
par_id3165767
help.text
none няма
02140000.xhp
par_id3169267
help.text
This value is outside of limits valid for this format Стойността е извън допустимите граници за този формат
02140000.xhp
par_id3148645
help.text
Invalid character Невалиден знак
02140000.xhp
par_id3155854
help.text
Character in a formula is not valid. Формулата съдържа невалиден знак.
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Невалиден аргумент
02140000.xhp
par_id3153160
help.text
Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT(). Аргументът на функцията е невалиден. Например, функцията SQRT() не приема отрицателни числа – за тях трябва да използвате IMSQRT().
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#NUM!
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation Невалидна операция с плаваща запетая