Context English Dutch
06030000.xhp
par_id3156444
help.text
$[officename] automatically suggests a cell range, provided that the spreadsheet contains data. If the cell range already contains a function, you can combine it with the new one to yield the function applied to the range data. If the range contains filters, the Subtotal function is inserted instead of the selected function. $[officename] suggereert automatisch een celbereik, op voorwaarde dat het werkblad gegevens bevat. Als het celbereik al een functie bevat, kunt u deze combineren met de nieuwe functie die op de bereikgegevens wordt toegepast. Als het bereik filters bevat, wordt de functie Subtotaal ingevoegd in plaats van de geselecteerde functie.
02140000.xhp
par_id3145749
help.text
1 + 16% corresponds to 116% or 1.16 1 + 16% komt overeen met 116% of 1,16
02140000.xhp
par_id3148575
help.text
1%% corresponds to 0.0001 1%% komt overeen met 0,0001
02140000.xhp
par_id3155411
help.text
1% corresponds to 0.01 1% komt overeen met 0,01
06030000.xhp
par_id481592663499228
help.text
Accept Aanvaarden
06070000.xhp
tit
help.text
Accept Accepteren
06070000.xhp
par_id3125864
help.text
Accept Accepteren
06080000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="HID_DLGSTYLES_LISTBOX">Click the formatting theme that you want to apply, and then click <emph>OK</emph>.</ahelp> <ahelp hid="HID_DLGSTYLES_LISTBOX">Klik op het opmaakonderwerp dat u wilt toepassen, en klik dan op <emph>OK</emph>.</ahelp>
06060000.xhp
par_id3153823
help.text
<ahelp hid="HID_INSWIN_CANCEL">Clears the contents of the <emph>Input line</emph>, or cancels the changes that you made to an existing formula.</ahelp> <ahelp hid="HID_INSWIN_CANCEL">Verwijdert de inhoud van de <emph>Invoerregel</emph> of annuleert de wijzigingen die u maakte in een bestaande formule.</ahelp>
06040000.xhp
par_id3151245
help.text
<ahelp hid="HID_INSWIN_FUNC">Adds a formula to the current cell. Click this icon, and then enter the formula in the <emph>Input line</emph>.</ahelp> <ahelp hid="HID_INSWIN_FUNC">Voegt een formule aan de huidige cel toe. Klik op dit pictogram en typ vervolgens de formule op de <emph>Invoerregel</emph>.</ahelp>
06050000.xhp
par_id3155922
help.text
<ahelp hid="HID_INSWIN_INPUT">Enter the formula that you want to add to the current cell. You can also click the <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="Function Wizard">Function Wizard</link> icon to insert a predefined function into the formula.</ahelp> <ahelp hid="HID_INSWIN_INPUT">Voer de formule in die u aan de huidige cel wilt toevoegen. U kunt ook op het pictogram <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="Functie-Assistent">Functie-Assistent</link> klikken om een vooraf gedefinieerde functie in de formule in te voegen.</ahelp>
06070000.xhp
par_id3151245
help.text
<ahelp hid="HID_INSWIN_OK">Accepts the contents of the <emph>Input line</emph>, and then inserts the contents into the current cell.</ahelp> <ahelp hid="HID_INSWIN_OK">Accepteert de inhoud van de <emph>Invoerregel</emph> en voegt de inhoud vervolgens in de huidige cel in.</ahelp>
06010000.xhp
par_id3149656
help.text
<ahelp hid="HID_INSWIN_POS">Displays the reference for the current cell, the range of the selected cells, or the name of the area. You can also select a range of cells, and then type a name for that range into the <emph>Name Box</emph>.</ahelp> <ahelp hid="HID_INSWIN_POS">Toont de verwijzing voor de huidige cel, het bereik van de geselecteerde cellen of de naam van het gebied. U kunt ook een celbereik selecteren, en dan in het <emph>Naamvak</emph> een naam voor dat bereik typen.</ahelp>
06030000.xhp
par_id3150543
help.text
<ahelp hid="HID_INSWIN_SUMME">Insert a function of a cell range into the current cell. The function can be Sum, Average, Minimum, Maximum and Count. Click in a cell, click this icon, select the function in the drop down list and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the function value will be inserted, then click the icon. The function result is added at the bottom of the range.</ahelp> <ahelp hid="HID_INSWIN_SUMME">Voeg een functie van een celbereik in de huidige cel in. De functie kan zijn Som, Gemiddelde, Minimum, Maximum en Aantal. Klik in een cel, klik op dit pictogram, selecteer de functie in de keuzelijst en pas eventueel het celbereik aan. Of selecteer enkele cellen waarin de functiewaarde wordt ingevoegd en klik vervolgens op het pictogram. Het resultaat van de functie wordt onderaan het bereik toegevoegd.</ahelp>
18020000.xhp
par_id3156024
help.text
<ahelp hid=".uno:InsCellsCtrl">Click the arrow next to the icon to open the <emph>Insert Cells </emph>toolbar, where you can insert cells, rows, and columns into the current sheet.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsCellsCtrl">Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk <emph>Cellen invoegen</emph> te openen, vanwaaruit u cellen, rijen en kolommen op het huidige blad kunt invoegen.</ahelp>
18010000.xhp
par_id3147336
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertCtrl">Click the arrow next to the icon to open the <emph>Insert </emph>toolbar, where you can add graphics and special characters to the current sheet.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertCtrl">Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk <emph>Invoegen </emph>te penen, waarmee u afbeeldingen en speciale tekens aan het huidige blad kunt toevoegen.</ahelp>
02130000.xhp
par_id3148837
help.text
<ahelp hid=".uno:NumberFormatCurrency" visibility="visible">Applies the default currency format to the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NumberFormatCurrency" visibility="visible">Klik hier om celinhoud in valutaopmaak weer te geven.</ahelp>
02170000.xhp
par_id3147264
help.text
<ahelp hid=".uno:NumberFormatDecDecimals">Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NumberFormatDecDecimals">Verwijdert één decimaal van de getallen in de geselecteerde cellen.</ahelp>
02160000.xhp
par_id3150792
help.text
<ahelp hid=".uno:NumberFormatIncDecimals">Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NumberFormatIncDecimals">Klik hier om een decimale positie aan een getal in de geselecteerde cellen toe te voegen .</ahelp>
02140000.xhp
par_id3155629
help.text
<ahelp hid=".uno:NumberFormatPercent">Applies the percentage format to the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NumberFormatPercent">Klik hier om celinhoud in percentage-opmaak weer te geven.</ahelp>