Context English Ukrainian
11090000.xhp
par_id3149655
help.text
<ahelp hid="HID_BASICIDE_OBJECTCAT">Displays a hierarchical view of the current $[officename] macro libraries, modules, and dialogs. To display the contents of an item in the window, double click its name.</ahelp> <ahelp hid="HID_BASICIDE_OBJECTCAT">Відображає ієрархічний вид поточних бібліотек, макросів, модулів і діалогових вікон $[officename]. Для відображення вмісту елемента у вікні двічі клацніть його ім'я.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3151191
help.text
<ahelp hid="SID_INSERT_TIMEFIELD">Adds a time field.</ahelp> <ahelp hid="SID_INSERT_TIMEFIELD">Служить для додавання поля часу.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3154214
help.text
<ahelp hid=".uno:AddDateField">Adds a date field.</ahelp> <ahelp hid=".uno:AddDateField">Служить для додавання поля дати.</ahelp>
11080000.xhp
par_id3093440
help.text
<ahelp hid=".uno:AddWatch">Click this icon to view the variables in a macro. The contents of the variable are displayed in a separate window.</ahelp> <ahelp hid=".uno:AddWatch">При клацанні цієї піктограми відображаються змінні макросу. Значення змінної відображається в окремому вікні.</ahelp>
11050000.xhp
par_id3146117
help.text
<ahelp hid=".uno:BasicStepInto">Runs the macro and stops it after the next command.</ahelp> <ahelp hid=".uno:BasicStepInto">Виконує макрос і зупиняється після виконання наступної команди.</ahelp>
11160000.xhp
par_id3157898
help.text
<ahelp hid=".uno:BasicStepOut" visibility="visible">Jumps back to the previous routine in the current macro.</ahelp> <ahelp hid=".uno:BasicStepOut" visibility="visible">Служить для переходу до попередньої програми поточного макросу.</ahelp>
11060000.xhp
par_id3152363
help.text
<ahelp hid=".uno:BasicStepOver">Runs the macro and stops it after the next procedure.</ahelp> <ahelp hid=".uno:BasicStepOver">Виконує макрос і зупиняється після виконання наступної процедури.</ahelp>
11040000.xhp
par_id3147226
help.text
<ahelp hid=".uno:BasicStop">Stops running the current macro.</ahelp><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline> You can also press Shift+Ctrl+Q.</defaultinline></switchinline> <ahelp hid=".uno:BasicStop">Перериває роботу поточного макросу.</ahelp><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline> Також можна натиснути сполучення клавіш Shift+Ctrl+Q.</defaultinline></switchinline>
20000000.xhp
par_id3147317
help.text
<ahelp hid=".uno:Checkbox">Adds a check box that you can use to turn a function on or off.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Checkbox">Служить для додавання прапорця, з допомогою якого можна включати або відключати функцію.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3147000
help.text
<ahelp hid=".uno:ChooseControls">Opens the <emph>Toolbox</emph> bar.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChooseControls">Відкриває <emph>панель інструментів</emph>.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3154199
help.text
<ahelp hid=".uno:Combobox">Adds a combo box. A combo box is a one line list box that a user can click, and then choose an entry from the list.</ahelp> If you want, you can make the entries in the combo box "read only". <ahelp hid=".uno:Combobox">Служить для додавання поля зі списком. Таке поле містить список, що розкривається при натисненні, після чого користувач може вибрати одне зі значень.</ahelp> При необхідності записи списку можна зробити доступними тільки для читання.
11020000.xhp
par_id3159201
help.text
<ahelp hid=".uno:CompileBasic" visibility="visible">Compiles the Basic macro.</ahelp> You need to compile a macro after you make changes to it, or if the macro uses single or procedure steps. <ahelp hid=".uno:CompileBasic" visibility="visible">Служить для компіляції макросу Basic.</ahelp> Компіляція макросу потрібна після його зміни або в разі, якщо в макросі використовується крок із заходом або обходом.
20000000.xhp
par_id3159622
help.text
<ahelp hid=".uno:Groupbox">Adds a frame that you can use to visually group similar controls, such as option buttons.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Groupbox">Служить для додавання рамки, за допомогою якої можна групувати схожі елементи керування, наприклад перемикачі.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3151000
help.text
<ahelp hid=".uno:HFixedLine">Adds a horizontal line to the dialog.</ahelp> <ahelp hid=".uno:HFixedLine">Служить для додавання горизонтальної лінії до діалогового вікна.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3153232
help.text
<ahelp hid=".uno:HScrollbar">Adds a horizontal scrollbar to the dialog.</ahelp> <ahelp hid=".uno:HScrollbar">Служить для додавання горизонтальної смуги прокручування до діалогового вікна.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3154064
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertCurrencyField">Adds a currency field.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertCurrencyField">Служить для додавання поля валюти.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3153712
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertEdit">Adds an input box where you can enter and edit text.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertEdit">Служить для додавання поля для введення та редагування тексту.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3145632
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertFileControl">Adds a button that opens a file selection dialog.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertFileControl">Додавання кнопки відкриває діалогове вікно вибору файлів.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3156181
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertFixedText">Adds a field for displaying text labels.</ahelp> These labels are only for displaying predefined text, and not for entering text. <ahelp hid=".uno:InsertFixedText">Служить для додавання поля для відображення підписів.</ahelp> Підписи використовуються тільки для відображення стандартного тексту, а не для його введення.
20000000.xhp
par_id3146320
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertFormattedField">Adds a text box where you can define the formatting for text that is inputted or outputted as well as any limiting values.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertFormattedField">Служить для додавання текстового поля, в якому можна визначати форматування для введеного або виведеного тексту, а також граничні значення.</ahelp>