Context English Slovenian
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Odpre pogovorno okno Prilagodi, kjer lahko izbrani makro dodelite menijskemu ukazu, orodni vrstici ali dogodku.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Ustvari nov makro ali izbriše izbrani makro.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Zažene se urejevalnik $[officename] Basic, izbrani makro pa se odpre za urejanje.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Izpiše knjižnice in module, kjer lahko odprete ali shranite svoje makre. Za shranjevanje makra z določenim dokumentom odprite dokument in nato odprite to pogovorno okno.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Prikaže ime izbranega makra. Če želite ustvariti ali spremeniti ime makra, tukaj vnesite ime.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Zažene ali shrani trenutni makro.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Odpre pogovorno okno <emph>Organizator makrov</emph>, kjer lahko dodajate, urejate ali izbrišete obstoječe module, pogovorna okna in knjižnice makrov.</ahelp>
06130500.xhp
par_id3147102
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Enter a name or the path to the library that you want to append.</ahelp> You can also select a library from the list. <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Vnesite ime ali pot do knjižnice, ki jo želite dodati.</ahelp> Knjižnico lahko tudi izberete iz seznama.
06130500.xhp
par_id3155892
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ref">Adds the selected library as a read-only file. The library is reloaded each time you start <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ref">Doda izbrano knjižnico kot datoteko, namenjeno samo branju. Knjižnica se ponovno naloži vsakič, ko zaženete <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>.</ahelp>
06130500.xhp
par_id3149812
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/replace">Replaces a library that has the same name with the current library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/replace">Zamenja istoimensko knjižnico s trenutno knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3150518
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Opens the $[officename] Basic editor so that you can modify the selected library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Odpre urejevalnik $[officename] Basic, tako da lahko spremenite izbrano knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3155126
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Locate that $[officename] Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Poiščite knjižnico $[officename] Basic, ki jo želite dodati na trenutni seznam, in nato kliknite <emph>Odpri</emph>.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3150828
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Lists the macro libraries in the chosen location.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Vrne seznam knjižnic makrov na izbranem mestu.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153234
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Select the location containing the macro libraries that you want to organize.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Izberite mesto, ki vsebuje knjižnico z makri, ki jih želite organizirati.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3145387
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Creates a new library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Ustvari novo knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3166430
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/password">Assigns or edits the <link href="text/sbasic/shared/01/06130100.xhp" name="password">password</link> for the selected library. "Standard" libraries cannot have a password.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/password">Izbrani knjižnici dodeli ali uredi <link href="text/sbasic/shared/01/06130100.xhp" name="geslo">geslo</link>. Knjižnice »Standard« ne morejo imeti gesla.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149816
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Opens the selected macro or dialog for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Odpre izbrani makro ali pogovorno okno za urejanje.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3155959
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Lists the existing macros and dialogs.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Vrne seznam obstoječih makrov in pogovornih oken.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153705
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Lets you manage the macro libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Omogoča upravljanje knjižnice makrov.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153269
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Creates a new dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Ustvari novo pogovorno okno.</ahelp>