Context English Slovenian
06130000.xhp
tit
help.text
Macro Makro
06130000.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>macros; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; macros</bookmark_value> <bookmark_value>makri; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; makri</bookmark_value>
06130000.xhp
hd_id3145786
help.text
Macro Makro
06130000.xhp
par_id3152886
help.text
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable> <variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Odpre pogovorno okno <emph>Makro</emph>, v katerem lahko ustvarjate, urejate, organizirate in zaženete makre $[officename] Basic.</ahelp></variable>
06130000.xhp
hd_id3154145
help.text
Macro name Ime makra
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Prikaže ime izbranega makra. Če želite ustvariti ali spremeniti ime makra, tukaj vnesite ime.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153729
help.text
Macro from / Save macro in Makro iz / Shrani makro v
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Izpiše knjižnice in module, kjer lahko odprete ali shranite svoje makre. Za shranjevanje makra z določenim dokumentom odprite dokument in nato odprite to pogovorno okno.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3146975
help.text
Run / Save Zaženi / Shrani
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Zažene ali shrani trenutni makro.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153158
help.text
Assign Dodeli
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Odpre pogovorno okno Prilagodi, kjer lahko izbrani makro dodelite menijskemu ukazu, orodni vrstici ali dogodku.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145799
help.text
Edit Uredi
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Zažene se urejevalnik $[officename] Basic, izbrani makro pa se odpre za urejanje.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3149400
help.text
New/Delete Nov/izbriši
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Ustvari nov makro ali izbriše izbrani makro.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149124
help.text
To create a new macro, select the "Standard" module in the <emph>Macro from</emph> list, and then click <emph>New</emph>. Če želite ustvariti nov makro, izberite modul »Standardno« (oz. »Standard«) s seznama <emph>Makro iz</emph> in kliknite <emph>Nov</emph>.
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
To delete a macro, select it, and then click <emph>Delete</emph>. Če želite izbrisati makro, ga izberite, nato pa kliknite <emph>Izbriši</emph>.
06130000.xhp
hd_id3153764
help.text
Organizer Organizator
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Odpre pogovorno okno <emph>Organizator makrov</emph>, kjer lahko dodajate, urejate ali izbrišete obstoječe module, pogovorna okna in knjižnice makrov.</ahelp>