Context English Czech
06130000.xhp
par_id3145387
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Creates a new library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Vytvoří novou knihovnu.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Spustí editor $[officename] Basic a otevře vybrané makro pro úpravy.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Otevře dialog <emph>Organizátor maker</emph>, ve kterém je možné přidávat, upravovat nebo mazat existující moduly maker, dialogy a knihovny.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149124
help.text
To create a new macro, select the "Standard" module in the <emph>Macro from</emph> list, and then click <emph>New</emph>. Pro vytvoření nového makra vyberte modul „Standard“ v seznamu <emph>Makro z</emph> a potom klepněte na <emph>Nový</emph>.
06130000.xhp
par_id3149816
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Opens the selected macro or dialog for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Otevře vybrané makro nebo dialog pro editaci.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149922
help.text
You can drag-and-drop a module or a dialog between libraries. Moduly nebo dialogy můžete přetahovat mezi knihovnami pomocí myši.
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Otevře dialog Přizpůsobit, ve kterém je možné přiřadit vybrané makro příkazu v nabídce, klávesové zkratce nebo události.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3150518
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Opens the $[officename] Basic editor so that you can modify the selected library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Otevře editor $[officename] Basic, kde je možné upravit vybranou knihovnu.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
To delete a macro, select it, and then click <emph>Delete</emph>. Pro odstranění makra jej vyberte a klepněte na <emph>Odstranit</emph>.
06130000.xhp
par_id3150828
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Lists the macro libraries in the chosen location.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Vypíše existující knihovny maker pro vybrané umístění.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Zobrazuje název vybraného makra. Zadáte-li sem název, vytvoříte tím nový nebo změníte stávající.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3152886
help.text
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable> <variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Otevře dialogové okno <emph>Makro</emph>, kde je možné vytvářet, upravovat, organizovat a spouštět makra $[officename] Basic.</ahelp></variable>
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Vypíše knihovny a moduly, ve kterých je možné otevírat a ukládat vaše makra. Pro uložení modulu s konkrétním dokumentem otevřete tento dokument a potom otevřete tento dialog.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153234
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Select the location containing the macro libraries that you want to organize.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Vyberte umístění obsahující knihovny maker, které chcete spravovat.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153269
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Creates a new dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Vytvoří nový dialog.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153705
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Lets you manage the macro libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Umožňuje správu knihoven maker.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3154202
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newmodule">Creates a new module.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newmodule">Vytvoří nový modul.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Spustí nebo uloží aktuální makro.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3155126
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Locate that $[officename] Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Vyberte knihovnu $[officename] Basic, kterou chcete přidat do aktuálního seznamu, a klepněte na <emph>Otevřít</emph>.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Vytvoří nové makro nebo smaže vybrané makro.</ahelp>