Context English Bulgarian
06130000.xhp
tit
help.text
Macro Макрос
06130000.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>macros; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; macros</bookmark_value> <bookmark_value>макроси; Basic</bookmark_value><bookmark_value>Basic; макроси</bookmark_value>
06130000.xhp
hd_id3145786
help.text
Macro Макрос
06130000.xhp
par_id3152886
help.text
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable> <variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Отваря диалоговия прозорец <emph>Макрос</emph>, в който можете да създавате, редактирате, организирате и стартирате макроси на $[officename] Basic.</ahelp></variable>
06130000.xhp
hd_id3154145
help.text
Macro name Име на макрос
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Показва името на избрания макрос. За да създадете или преименувате макрос, въведете име тук.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153729
help.text
Macro from / Save macro in Макрос от/Записване на макрос в
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Изброява библиотеките и модулите, в които можете да отваряте или записвате макроси. За да запишете макрос с определен документ, отворете документа, след което отворете този диалогов прозорец.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3146975
help.text
Run / Save Стартиране / Съхраняване
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Стартира или съхранява текущия макрос.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153158
help.text
Assign Приписване
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Отваря диалоговия прозорец Персонализация, в който можете да можете да припишете избрания макрос на команда от меню, лента с инструменти или събитие.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145799
help.text
Edit Редактиране
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Стартира редактора на $[officename] Basic и отваря избрания макрос за редактиране.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3149400
help.text
New/Delete Нов/Изтриване
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Създава нов макрос или изтрива избрания.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149124
help.text
To create a new macro, select the "Standard" module in the <emph>Macro from</emph> list, and then click <emph>New</emph>. За да създадете нов макрос, изберете модула "Standard" в списъка <emph>Макрос от</emph>, след което щракнете върху <emph>Нов</emph>.
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
To delete a macro, select it, and then click <emph>Delete</emph>. За да изтриете макрос, изберете го и щракнете върху <emph>Изтриване</emph>.
06130000.xhp
hd_id3153764
help.text
Organizer Организатор
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Отваря диалоговия прозорец <emph>Управление на макроси</emph>, в който можете да добавяте, редактирате и изтривате съществуващи модули с макроси, диалогови прозорци и библиотеки.</ahelp>