Context English Bulgarian
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Отваря диалоговия прозорец Персонализация, в който можете да можете да припишете избрания макрос на команда от меню, лента с инструменти или събитие.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Създава нов макрос или изтрива избрания.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Стартира редактора на $[officename] Basic и отваря избрания макрос за редактиране.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Изброява библиотеките и модулите, в които можете да отваряте или записвате макроси. За да запишете макрос с определен документ, отворете документа, след което отворете този диалогов прозорец.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Показва името на избрания макрос. За да създадете или преименувате макрос, въведете име тук.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Стартира или съхранява текущия макрос.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Отваря диалоговия прозорец <emph>Управление на макроси</emph>, в който можете да добавяте, редактирате и изтривате съществуващи модули с макроси, диалогови прозорци и библиотеки.</ahelp>
06130500.xhp
par_id3147102
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Enter a name or the path to the library that you want to append.</ahelp> You can also select a library from the list. <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Въведете име или път до библиотеката, която желаете да добавите.</ahelp> Можете и да изберете библиотека от списъка.
06130500.xhp
par_id3155892
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ref">Adds the selected library as a read-only file. The library is reloaded each time you start <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ref">Добавя избраната библиотека като файл само за четене. Библиотеката се презарежда при всяко стартиране на <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>.</ahelp>
06130500.xhp
par_id3149812
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/replace">Replaces a library that has the same name with the current library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/replace">Заменя библиотека, носеща същото име, с текущата библиотека.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3150518
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Opens the $[officename] Basic editor so that you can modify the selected library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Отваря редактора на $[officename] Basic, за да можете да променяте избраната библиотека.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3155126
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Locate that $[officename] Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Намерете библиотеката на $[officename] Basic, която желаете да добавите в текущия списък, и щракнете върху <emph>Отваряне</emph>.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3150828
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Lists the macro libraries in the chosen location.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Изброява библиотеките от макроси на избраното местоположение.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153234
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Select the location containing the macro libraries that you want to organize.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Изберете местоположението, съдържащо библиотеките от макроси, които желаете да организирате.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3145387
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Creates a new library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Създава нова библиотека.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3166430
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/password">Assigns or edits the <link href="text/sbasic/shared/01/06130100.xhp" name="password">password</link> for the selected library. "Standard" libraries cannot have a password.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/password">Приписва или променя <link href="text/sbasic/shared/01/06130100.xhp" name="парола">паролата</link> на избраната библиотека. Библиотеките от модула "Standard" не могат да имат парола.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149816
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Opens the selected macro or dialog for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Отваря за редактиране избрания макрос или диалогов прозорец.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3155959
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Lists the existing macros and dialogs.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Изброява съществуващите макроси и диалогови прозорци.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153705
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Lets you manage the macro libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Служи за управление на библиотеките с макроси.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153269
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Creates a new dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Създава нов диалогов прозорец.</ahelp>