Context English Catalan (ca_VALENCIA)
presenter.xhp
par_id0921200901104028
help.text
Action Acció
01020000.xhp
par_id3145791
help.text
The following is a list of shortcut keys for $[officename] Impress. A continuació es llisten les tecles de drecera per al $[officename] Impress.
presenter.xhp
par_id0921200901104311
help.text
White/Unwhite the screen Activa o desactiva la pantalla en blanc
presenter.xhp
par_id0921200901104383
help.text
Black/Unblack the screen Activa o desactiva la pantalla en negre
01020000.xhp
par_id3145119
help.text
Activate a placeholder object in a new presentation (only if the frame is selected). Activa un objecte d'espai reservat en una presentació nova (només si s'ha seleccionat el marc).
01020000.xhp
par_id3151284
help.text
Group selected objects. Agrupa els objectes seleccionats.
01020000.xhp
par_id3148393
help.text
Fit text to frame. Ajusta el text al marc.
01020000.xhp
par_id3150831
help.text
Fit page in window. Ajusta la pàgina a la finestra.
01020000.xhp
par_id3154570
help.text
Zoom out. Allunya.
presenter.xhp
par_id0921200901104261
help.text
Alt+Page Down Alt+Av Pàg
presenter.xhp
par_id092120090110423
help.text
Alt+Page Up Alt+Re Pàg
01020000.xhp
par_id3146125
help.text
Zoom in. Apropa.
01020000.xhp
par_id3155902
help.text
Zoom in on current selection. Apropa en la selecció actual.
presenter.xhp
par_id0921200901104427
help.text
Grow/Shrink size of notes font Augmenta o disminueix la mida del tipus de lletra de les notes
01020000.xhp
par_id950956
help.text
PageDown Av Pàg
presenter.xhp
par_id092120090110459
help.text
'A', 'Z' «A», «Z»
presenter.xhp
par_id092120090110431
help.text
'B', '.' «B», «.»
01020000.xhp
hd_id3153625
help.text
Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return or N Barra espaiadora o fletxa dreta o fletxa avall o Av Pàg o Retorn o N
01020000.xhp
hd_id3149933
help.text
B or . B o .
presenter.xhp
bm_id0921200912285678
help.text
<bookmark_value>Presenter Console shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>Dreceres de la Consola del presentador</bookmark_value>