Context English Catalan (ca_VALENCIA)
presenter.xhp
par_id0921200901104028
help.text
Action Acció
01020000.xhp
par_id3145119
help.text
Activate a placeholder object in a new presentation (only if the frame is selected). Activa un objecte d'espai reservat en una presentació nova (només si s'ha seleccionat el marc).
presenter.xhp
par_id0921200901104261
help.text
Alt+Page Down Alt+Av Pàg
presenter.xhp
par_id092120090110423
help.text
Alt+Page Up Alt+Re Pàg
01020000.xhp
hd_ii3153218
help.text
Arrow Down Fletxa avall
01020000.xhp
hd_id3153520
help.text
Arrow key Tecla de cursor
01020000.xhp
hd_ii3153818
help.text
Arrow Left Fletxa esquerra
01020000.xhp
hd_ii3153147
help.text
Arrow Right Fletxa dreta
01020000.xhp
hd_ii3154718
help.text
Arrow Up Fletxa amunt
presenter.xhp
par_id092120090110459
help.text
'A', 'Z' «A», «Z»
presenter.xhp
par_id092120090110431
help.text
'B', '.' «B», «.»
presenter.xhp
par_id0921200901104383
help.text
Black/Unblack the screen Activa o desactiva la pantalla en negre
presenter.xhp
bm_id0921200912285678
help.text
<bookmark_value>Presenter Console shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>Dreceres de la Consola del presentador</bookmark_value>
01020000.xhp
bm_id3150342
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>presentations; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>tecles de drecera; a les presentacions</bookmark_value><bookmark_value>presentacions; tecles de drecera</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149933
help.text
B or . B o .
01020000.xhp
par_id3154900
help.text
Bring Forward. Porta avant.
01020000.xhp
par_id3147088
help.text
Bring to Front. Porta al davant.
01020000.xhp
par_id3157548
help.text
Change to Normal Mode with the active slide. Canvia al mode normal amb la diapositiva activa.
01020000.xhp
par_id3151253
help.text
Combine selected objects. Combina els objectes seleccionats.
01020000.xhp
par_id3148650
help.text
Constrains the movement of the selected object horizontally or vertically. Restringeix el moviment de l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.