Context English Lithuanian
main0503.xhp
par_id3148608
help.text
$[officename] Impress also lets you rehearse the timing of your slide show. „$[officename]“ pateikties rengyklėje taip pat galite nustatyto skaidrių rodymo laiką.
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Impress Features „$[officename]“ parinkčių rengyklės galimybės
main0503.xhp
par_id3145114
help.text
$[officename] Impress gives you the choice of running a slide show automatically or manually. „$[officename]“ pateikčių rengyklėje galite pasirinkti skaidrių rodymą automatiškai arba rankiniu būdu.
main0503.xhp
par_id3151074
help.text
$[officename] Impress lets you create professional slide shows that can include charts, drawing objects, text, multimedia and a variety of other items. If you want, you can even import and modify Microsoft PowerPoint presentations. „$[officename] “ parinkčių rengykle galite sukurti profesionalias pateiktis, kuriose galite naudoti diagramas, grafikos objektus, tekstą, vaizdo ir garso objektus ir kitus elementus. Jei norite, galite net importuoti ir tvarkyti „MS Paint“ pateiktis.
main0000.xhp
hd_id3149880
help.text
$[officename] Impress Menus, Toolbars, and Keys „$[officename]“ pateikčių rengyklės meniu, mygtukų juostos ir klavišai
main0503.xhp
par_id3153247
help.text
$[officename] Impress provides you with templates to create professional-looking slides. „$[officename]“ pateikčių rengyklėje yra šablonai, kurie padeda kurti profesionalias pateiktis.
main0200.xhp
par_id31474099
help.text
Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document. Įkelti objektus, įskaitant diagramas, skaičiuoklės lenteles ir paveikslus, į dokumentą.
main0104.xhp
par_idN10609
help.text
Adds the slide number or the page number. Įterpia skaidrės arba puslapio numerį.
main0114.xhp
par_id3145252
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands and options for running a presentation.</ahelp> <ahelp hid=".">Apima pateikties demonstravimo komandas ir parinktis.</ahelp>
main_format.xhp
par_id3145801
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.</ahelp> <ahelp hid=".">Apima dokumento turinio ir išdėstymo formatavimo komandas.</ahelp>
main0113.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands for modifying objects in your document.</ahelp> <ahelp hid=".">Apima objektų keitimo dokumente komandas.</ahelp>
main_tools.xhp
par_id3155064
help.text
<ahelp hid=".">Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.</ahelp> <ahelp hid=".">Iš šio meniu galima pasirinkti priemones rašybai tikrinti, objektams iš galerijos įterpti į dokumentą, programos meniu sąrankai keisti ar programos parinktims nustatyti.</ahelp>
main0204.xhp
par_id3146971
help.text
<ahelp hid="dummy">The <emph>Slide View</emph> bar opens with the Slide Sorter view.</ahelp> <ahelp hid="dummy"><emph>Skaidrės rodymo</emph> juostoje atveriama skaidrių rikiavimo peržiūra.</ahelp>
main0203.xhp
par_id0122200903104255
help.text
<ahelp hid=".">Increases the font size of the selected text.</ahelp> <ahelp hid=".">Padidinamas pažymėto teksto šriftas.</ahelp>
main0211.xhp
par_id3145252
help.text
<ahelp hid=".">In<emph> Outline View</emph>, the Outline bar contains frequently used editing tools.</ahelp> Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. <ahelp hid="."><emph>Struktūros rodinyje</emph> Struktūros juostoje yra dažniausiai naudojamos taisymo priemonės.</ahelp> Spustelėkite rodyklės piktogramą juostos pabaigoje, jei reikia papildomų komandų.
main0212.xhp
par_id3146970
help.text
<ahelp hid=".">In<emph> Slide Sorter</emph> view, the <emph>Slide Sorter</emph> bar can be used.</ahelp> <ahelp hid="."><emph>Skaidrių rikiavimo</emph> rodinyje galite naudoti <emph>Skaidrių rikiavimo</emph> mygtukų juostą.</ahelp>
main0203.xhp
par_id0122200903104247
help.text
<ahelp hid=".">Reduces the font size of the selected text.</ahelp> <ahelp hid=".">Sumažinamas pažymėto teksto šriftas.</ahelp>
main0210.xhp
par_id3150202
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Drawing</emph> bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.</ahelp> <ahelp hid="."><emph>Grafikos objektų</emph> juostoje yra dažniausiai naudojamos taisymo priemonės. Spustelėkite rodyklės piktogramą juostos pabaigoje, kad atvertumėte papildomas komandas.</ahelp>
main0202.xhp
par_id3153729
help.text
<ahelp hid=".">The Line and Filling Bar contains commands and options that you can apply in the current view.</ahelp> <ahelp hid=".">Linijų ir užpildo juostoje yra komandos ir parinktys, kurias galite taikyti esamam rodiniui.</ahelp>
main0101.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.</ahelp>