Context English Catalan (ca_VALENCIA)
01010201.xhp
par_id3155555
help.text
To change your return address, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01010100.xhp" name="%PRODUCTNAME"><emph>%PRODUCTNAME</emph></link>, and then click on the <emph>User Data</emph> tab. Per modificar l'adreça del remitent, seleccioneu <emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferències</caseinline><defaultinline>Eines - Opcions</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01010100.xhp" name="%PRODUCTNAME">%PRODUCTNAME</link></emph> i, tot seguit, feu clic a la pestanya <emph>Dades de l'usuari</emph>.
01010303.xhp
par_id3147399
help.text
Enter the contact information that you want to include on your business card. You can also modify or update these entries by choosing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - User Data</emph>. Introduïu la informació de contacte que voleu incloure a la targeta de visita. També podeu modificar estes entrades o actualitzar-les si trieu <emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferències</caseinline><defaultinline>Eines - Opcions</defaultinline></switchinline> - $[officename] - Dades de l'usuari</emph>.
01100200.xhp
par_id3143271
help.text
<ahelp hid="sfx/ui/documentinfopage/userdatacb">Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - User Data</emph>.</ahelp> <ahelp hid="sfx/ui/documentinfopage/userdatacb">Guarda el nom complet de l'usuari amb el fitxer. Per editar el nom, trieu <emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferències</caseinline><defaultinline>Eines - Opcions</defaultinline></switchinline> - $[officename] - Dades de l'usuari</emph>.</ahelp>
01130000.xhp
hd_id0818200912285074
help.text
%PRODUCTNAME Writer / Calc / Impress / Draw / Math %PRODUCTNAME Writer / Calc / Impress / Draw / Math
02070000.xhp
hd_id3152935
help.text
Formats Formats
02100000.xhp
bm_id3152960
help.text
<bookmark_value>searching; all sheets</bookmark_value><bookmark_value>finding; in all sheets</bookmark_value><bookmark_value>sheets; searching all</bookmark_value> <bookmark_value>cerca;a tots els fulls</bookmark_value><bookmark_value>fulls; cerca a tots</bookmark_value>
02180000.xhp
hd_id3155449
help.text
Element Element
02220000.xhp
hd_id3149807
help.text
Rectangle Rectangle
02220000.xhp
par_id3157894
help.text
Rectangle Rectangle
02220000.xhp
hd_id3153966
help.text
Macro Macro
02220000.xhp
par_id3149239
help.text
Macro Macro
04160500.xhp
par_id3148410
help.text
<variable id="floating_frame_text"><variable id="frameeinfuegentext"><ahelp hid=".">Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.</ahelp></variable></variable> <variable id="frameeinfuegentext"><ahelp hid=".">Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.</ahelp></variable>
04160500.xhp
par_id3151100
help.text
If you want to create HTML pages that use floating frames, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Load/Save - HTML compatibility</emph>, and then select the "MS Internet Explorer" option. The floating frame is bounded by <IFRAME> and </IFRAME> tags. Si voleu crear pàgines HTML que continguen marcs flotants, trieu <emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferències</caseinline><defaultinline>Eines - Opcions</defaultinline></switchinline> - Carrega/guarda - Compatibilitat HTML</emph> i, tot seguit, seleccioneu l'opció "MS Internet Explorer". El marc flotant està delimitat per les etiquetes <IFRAME> i </IFRAME>.
05020301.xhp
par_id100220081156322
help.text
Era Era
05020700.xhp
par_id3153683
help.text
<ahelp hid="cui/ui/asiantypography/checkForbidList">Prevents the characters in the list from starting or ending a line. The characters are relocated to either the previous or the next line.</ahelp> To edit the list of restricted characters, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Language Settings - </emph><link href="text/shared/optionen/01150100.xhp" name="Asian Layout"><emph>Asian Layout</emph></link>. <ahelp hid="cui/ui/asiantypography/checkForbidList">Evita que els caràcters de la llista comencen o acaben una línia. Els caràcters s'ubiquen a la línia anterior o a la següent.</ahelp> Per editar la llista de caràcters restringits, trieu <emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferències</caseinline><defaultinline>Eines - Opcions</defaultinline></switchinline> - Configuració de la llengua - <link href="text/shared/optionen/01150100.xhp" name="Disposició asiàtica">Disposició asiàtica</link></emph>.
05030300.xhp
hd_id3148552
help.text
Decimal Decimal
05110100.xhp
par_id3153089
help.text
<ahelp hid=".uno:Bold">Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Bold" visibility="visible">Posa el text seleccionat en negreta. Si el cursor es troba en una paraula, es posa tota la paraula en negreta. Si la selecció o la paraula ja està en negreta, s'elimina la formatació.</ahelp>
05140100.xhp
par_id3155599
help.text
<ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Enter a name for the new Style.</ahelp> <ahelp visibility="visible" hid="sfx/ui/newstyle/stylename">Introduïu un nom per a l'estil nou.</ahelp>
05200100.xhp
hd_id3150789
help.text
Colors Colors
05210200.xhp
tit
help.text
Colors Colors