Context English Catalan (ca_VALENCIA)
3dsettings_toolbar.xhp
par_idN10575
help.text
Extrusion On/Off Extrusió activada/desactivada
3dsettings_toolbar.xhp
par_id241592603243554
help.text
Extrusion On/Off Extrusió activada/desactivada
delete_page.xhp
tit
help.text
Delete Page Suprimeix la pàgina
delete_page.xhp
hd_id3150202
help.text
<link href="text/sdraw/01/delete_page.xhp" name="Delete Page">Delete Page</link> <link href="text/sdraw/01/delete_page.xhp" name="Suprimeix la pàgina">Suprimeix la pàgina</link>
delete_page.xhp
par_id3152988
help.text
Delete the current page. Suprimeix la pàgina actual.
duplicate_page.xhp
tit
help.text
Duplicate Page Duplica la pàgina
duplicate_page.xhp
hd_id3148576
help.text
<link href="text/sdraw/01/duplicate_page.xhp" name="Duplicate Page">Duplicate Page</link> <link href="text/sdraw/01/duplicate_page.xhp" name="Duplica la pàgina">Duplica la pàgina</link>
duplicate_page.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid=".uno:DuplicatePage" visibility="visible">Inserts a copy of the current page after the current page.</ahelp> <ahelp hid=".uno:DuplicatePage" visibility="visible">Insereix una còpia de la pàgina actual després de l'actual.</ahelp>
insert_layer.xhp
tit
help.text
Insert Layer Insereix una capa
insert_layer.xhp
hd_id3151074
help.text
Insert Layer Insereix una capa
insert_layer.xhp
par_id3153415
help.text
<variable id="ebenetext"><ahelp hid=".uno:InsertLayer">Inserts a new layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress. </ahelp></variable> <variable id="ebenetext"><ahelp hid=".uno:InsertLayer">Insereix una capa nova al document. Les capes són disponibles només al Draw, i no pas a l'Impress. </ahelp></variable>
insert_layer.xhp
par_id3150205
help.text
To select a layer, click the corresponding tab at the bottom of the workspace. Per a seleccionar una capa, feu clic a la pestanya corresponent a la part inferior de l'àrea de treball.
insert_layer.xhp
hd_id3145588
help.text
Name Nom
insert_layer.xhp
par_id3149404
help.text
<ahelp hid="modules/sdraw/ui/insertlayer/name">Enter a name for the new layer.</ahelp> <ahelp hid="modules/sdraw/ui/insertlayer/name">Introduïu un nom per a la capa nova.</ahelp>
insert_layer.xhp
hd_id3153820
help.text
Properties Propietats
insert_layer.xhp
par_id3151240
help.text
Set the properties for the new layer. Establiu les propietats de la capa nova.
insert_layer.xhp
hd_id3149945
help.text
Visible Visible
insert_layer.xhp
par_id3157980
help.text
<ahelp hid="modules/sdraw/ui/insertlayer/visible">Show or hide the layer.</ahelp> <ahelp hid="modules/sdraw/ui/insertlayer/visible">Permet mostrar o amagar la capa.</ahelp>
insert_layer.xhp
hd_id3153246
help.text
Printable Imprimible
insert_layer.xhp
par_id3154762
help.text
<ahelp hid="modules/sdraw/ui/insertlayer/printable">When printing, print or ignore this particular layer.</ahelp> <ahelp hid="modules/sdraw/ui/insertlayer/printable">En imprimir, especifica si s'ha d'imprimir o ignorar aquesta capa particular.</ahelp>