Context English Catalan (ca_VALENCIA)
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>Claus de drecera; diagrames</bookmark_value><bookmark_value>diagrames; dreceres</bookmark_value>
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Cancel·la la selecció.
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End Final
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Entra al mode d'entrada de text.
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Tecla d'escapada
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Ix del grup (a la llegenda i a la sèrie de dades).
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 als títols
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Inici
01020000.xhp
hd_id3150210
help.text
+/- in pie charts +/- als diagrames de sectors
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Mou els segments del diagrama de sectors seleccionat en la direcció de la fletxa.
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Mou el segment del diagrama de sectors seleccionat cap a dins o fora del diagrama de sectors.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Mou l'objecte en la direcció de la fletxa.
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Obri el grup de manera que es puguen editar els components individualment (a la llegenda i a la sèrie de dades).
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Redueix o augmenta el diagrama
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Resultats
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Selecciona el primer objecte.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Selecciona l'últim objecte.
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Selecciona l'objecte següent.