Context English Catalan (ca_VALENCIA)
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts Fletxa amunt/avall/esquerra/dreta al diagrama de sectors
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Mou els segments del diagrama de sectors seleccionat en la direcció de la fletxa.
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 als títols
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Entra al mode d'entrada de text.
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Obri el grup de manera que es puguen editar els components individualment (a la llegenda i a la sèrie de dades).
01020000.xhp
hd_id3153815
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Orde</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Ix del grup (a la llegenda i a la sèrie de dades).
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Redueix o augmenta el diagrama
01020000.xhp
hd_id3150210
help.text
+/- in pie charts +/- als diagrames de sectors
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Mou el segment del diagrama de sectors seleccionat cap a dins o fora del diagrama de sectors.