Context English Catalan (ca_VALENCIA)
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
hd_id3150210
help.text
+/- in pie charts +/- als diagrames de sectors
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>Claus de drecera; diagrames</bookmark_value><bookmark_value>diagrames; dreceres</bookmark_value>
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Cancel·la la selecció.
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Claus de drecera
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Dreceres per als diagrames
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Dreceres per als diagrames
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Entra al mode d'entrada de text.
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Esteu utilitzant les claus de drecera següents per als diagrames.
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 als títols
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End Final
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow Fletxa amunt/avall/esquerra/dreta
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts Fletxa amunt/avall/esquerra/dreta al diagrama de sectors
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Inici
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Ix del grup (a la llegenda i a la sèrie de dades).
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Maj+Tab
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Mou el segment del diagrama de sectors seleccionat cap a dins o fora del diagrama de sectors.
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Mou els segments del diagrama de sectors seleccionat en la direcció de la fletxa.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Mou l'objecte en la direcció de la fletxa.