Context English Lithuanian
03010000.xhp
tit
help.text
Data Table Duomenų lentelė
03010000.xhp
hd_id3150869
help.text
<link href="text/schart/01/03010000.xhp" name="Data Table">Data Table</link> <link href="text/schart/01/03010000.xhp" name="Data Table">Duomenų lentelė</link>
03010000.xhp
par_id3151115
help.text
<ahelp hid=".">Opens the<emph> Data Table </emph>dialog where you can edit the chart data.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveria <emph>Duomenų lentelės </emph>dialogo langą, kur galite taisyti diagramos duomenis.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3149667
help.text
The<emph> Data Table </emph>dialog is not available if you insert a chart that is based on a Calc sheet or on a Writer table. <emph>Duomenų lentelės </emph> dialogo langas neatveriamas, jei įterpta diagrama yra sukurta pagal skaičiuoklės ar rašyklės lentelę.
03010000.xhp
par_id6746421
help.text
<link href="text/swriter/01/06990000.xhp">To update a chart manually when a Writer table got changed</link> <link href="text/swriter/01/06990000.xhp">Diagramos rankinis atnaujinimas, kai keičiami rašyklės lentelės duomenys</link>
03010000.xhp
par_id2565996
help.text
Some changes will become visible only after you close and reopen the dialog. Kai kurie pakeitimai bus matomi tik užvėrus ir vėl atvėrus dialogo langą.
03010000.xhp
hd_id6129947
help.text
To change chart data Diagramos duomenų keitimas
03010000.xhp
par_id8141117
help.text
When you create a chart that is based on default data, or when you copy a chart into your document, you can open the Data Table dialog to enter your own data. The chart responds to the data in a live preview. Kai sukuriate diagramą pagal numatytuosius duomenis arba nukopijuojate diagramą į dokumentą, galite atverti diagramos duomenų lentelę ir įvesti savo naujus duomenis. Peržiūroje iškart matysite, kaip keičiasi diagramoje vaizduojami duomenys.
03010000.xhp
par_id9487594
help.text
Close the Chart Data dialog to apply all changes to the chart. Choose <emph>Edit - Undo</emph> to cancel the changes. Jei norite pritaikyti visus diagramos pakeitimus, užverkite Diagramos duomenų dialogo langą. Jei norite atsisakyti pakeitimų, pasirinkite <emph>Taisa → Atšaukti</emph>.
03010000.xhp
par_id4149906
help.text
Insert or select a chart that is not based on existing cell data. Įterpkite arba pasirinkite diagramą, kuri sukurta ne pagal esamų langelių duomenis.
03010000.xhp
par_id6064943
help.text
Choose <emph>View - Chart Data Table</emph> to open the Data Table dialog. Pasirinkite <emph>Peržiūra → Diagramos duomenų lentelė</emph>, jei norite atverti Duomenų lentelės dialogo langą.
03010000.xhp
par_id3236182
help.text
The data series are organized in columns. The role of the left most column is set to categories or data labels respectively. The contents of the left most column are always formatted as text. You can insert more text columns to be used as hierarchical labels. Duomenų sekos yra išdėstytos stulpeliais. Stulpelis kairėje apima pavadinimus ir yra tekstinio formato. Galite įterpti daugiau tekstinių stulpelių ir naudoti kaip žymenis.
03010000.xhp
par_id9799798
help.text
Click a cell in the dialog and change the contents. Click another cell to see the changed contents in the preview. Jei norite pakeisti turinį, spustelėkite langelį dialogo lange. Kai spustelėsite kitą langelį, pamatysite pakeitimus peržiūroje.
03010000.xhp
par_id1251258
help.text
Enter the name of the data series in the text box above the column. Įrašykite duomenų sekų pavadinimus teksto lauke esančiame virš stulpelio.
03010000.xhp
par_id743430
help.text
Use the icons above the table to insert or delete rows and columns. For data series with multiple columns, only whole data series can be inserted or deleted. Jei norite įterpti arba pašalinti stulpelius ir eilutes, tai naudokite mygtukus, esančius virš lentelės. Jei duomenų sekos apima kelis stulpelius, tai gali būti įterpiama arba pašalinama tik visa duomenų seka.
03010000.xhp
par_id8111819
help.text
The order of the data series in the chart is the same as in the data table. Use the <emph>Move Series Right</emph> icon to switch the current column with its neighbor on the right. Diagramoje vaizduojamų duomenų sekų eilė yra tokia pati, kaip ir lentelėje. Jei norite sukeisti esamą stulpelį su šalia esnačiu dešinėje, spustelėkite mygtuką <emph>Perkelti seką dešinėn</emph>.
03010000.xhp
par_id9116794
help.text
The order of the categories or data points in the chart is the same as in the data table. Use the <emph>Move Row Down</emph> icon to switch the current row with its neighbor below. Kategorijų ir duomenų taškų eiliškumas yra toks pats, kaip ir duomenų lentelėje. Jei norite sukeisti esamą eilutę su žemiau esančia eilute, spustelėkite mygtuką <emph>Perkelti žemyn</emph>.
03010000.xhp
par_id3150297
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Inserts a new row below the current row.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Įterpti naują eilutę po esama eilute.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3145384
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Inserts a new data series after the current column.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Įterpia naują duomenų seką po esama eilute.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3152297
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Inserts a new text column after the current column for hierarchical axes descriptions.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Įterpia naują tekstinę eilutę už esamo stulpelio hierarchiniam ašių aprašymui.</ahelp>